Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної Академії наук України (ІПРЕЕД НАН України) – провідний академічний заклад економічного профілю на Півдні України (правонаступник Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР), який створено у травні 1970 р.

Головні завдання Інституту спрямовані на проведення фундаментальних і прикладних досліджень, які націлені на розвиток та поглиблення теоретичних основ економічної науки, формування науково-прикладного фундаменту нових системних рішень тактичного та програмного характеру щодо розвитку ринкового середовища, впровадження стратегії сталого розвитку України, механізмів екологізації економіки, посилення конкурентоспроможності економіки Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я, розвитку транзитно-транспортного потенціалу України.

Інститут розвиває науковий діалог з зарубіжними партнерами шляхом участі в міжнародних проектах, зокрема Стратегії розвитку Дунайського регіону, впровадження ідеології європейського курсу «зеленого» зростання, розширення транскордонного співробітництва та євроінтеграції.

Стратегічними напрямами наукових досліджень Інституту є:

  • інституційні чинники розвитку ринкового середовища;
  • розвиток транспортно-транзитного потенціалу України та механізми його реалізації;
  • інституційні механізми екологізації економіки;
  • подолання територіальних диспропорцій та модернізація управління соціально-економічним розвитком південних регіонів України.

Інститут плідно співпрацює з Урядом України, Комітетами Верховної Ради України, РНБО та іншими державними установами і відомствами по впровадженню наукових напрацювань шляхом надання наукових доповідей, доповідних та аналітичних записок, концепцій, проектів нормативно-законодавчих актів. Основні наукові результати діяльності колективу Інституту представлені у понад 650 монографіях, статтях тощо, а також виступах у пресі, науково-консультаційній діяльності.

За період діяльності в Інституті створено потужні наукові школи, які широко відомі в Україні і за кордоном: з проблем регіональної економіки, економіки природокористування, розвитку підприємництва, економіки транспортної галузі та соціально-економічного і соціально-екологічного розвитку приморських територій. Спільно з ВУЗами регіону створено 5 науково-навчальних комплексів та 9 філій кафедр.

В ІПРЕЕД НАН України діє науково-консультаційний госпрозрахунковий центр, де згідно Статуту надаються консультаційні послуги за профілем наукової діяльності Інституту, зокрема:

вивчачення, аналіз та узагальнення досягнень світової економічної науки і сприяння їх використанню в практиці соціально-економічного розвитку України;

підготовка проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць і виробничих підприємств, організацій;

розробка методик, проектів законодавчих і нормативних актів;

розробка прогнозів, проведення наукові експертизи.