Економіко-екологічний паспорт суб'єкта природокористування (практичні рекомендації) : [брошура] / [Садченко О.В., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослід ж. - Одеса, 2014. - 60 с.

 

В роботі представлено новий підхід до формування інструменту регулювання екологічної безпеки, природоохоронної діяльності та контролю за станом природокористування і ресурсозбереження на підприємствах на основі економіко-екологічної паспортизації суб’єктів господарювання.
Розроблено форми екологічного паспорту підприємства за економіко-екологічними показниками і наведено нормативні ставки платежів за використання та забруднення природних ресурсів. Практичні рекомендації представляють інтерес для науковців, викладачів, аспірантів та фахівців у сфері екологічної безпеки та природокористування.

 

 

Лайко О.І.                                                                                                                                                                                                   Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України : монографія / Лайко О.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 460 с.

 

Розглянуті перспективи формування новітніх механізмів управління інвестиційними процесами, які, в контексті сучасних викликів мають сприяти трансформації економічної системи з позицій комплексної соціально-економічної та бюджетної ефективності. Ключовою ідеєю виступає прагнення формування самовідтворюваної і життєздатної економічної системи за допомогою розстановки дослідницьких і управлінських акцентів на процесах відтворення, і реінвестування капіталів, які є основним джерелом фінансування сучасного інвестиційного процесу. Визначено сучасний імператив дослідження інвестиційно-ринкової рівноваги як стану оптимальної узгодженості інтересів учасників ринкової економіки, соціуму і держави, що, на відміну від класичних підходів, спирається на базові передумови економічної збалансованості, а не на моментний стан рівноваги результуючих показників.

Нікішина О.В.                                                                                                                                                                                           Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку : монографія / Нікішина О.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 450 с.

 

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки в Україні. Запропоновано концепцію регулювання відтворювальних процесів на засадах збалансування товарно-фінансових потоків між секторами інтегрованих ринків, активізації їх відтворювальної функції, реалізації економічних інтересів держави на даних ринках. Розроблено методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності функціонування і регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки, сконструйовано багаторівневу систему критеріїв для оцінки економічної, соціальної та управлінської ефективності ринків. Здійснено секторний аналіз відтворювальних процесів на ринках зерна і продуктів його переробки, ідентифіковано латентні тенденції та економічні проблеми їх розвитку. Розглянуто особливості функціонування діючих механізмів державного регулювання та управління зерновим ринком в Україні і провідних зернових державах. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку інтегрованих ринків зерна і продуктів його переробки та комплекс прикладних регуляторних заходів, орієнтованих на реалізацію пріоритетів національної зернової політики. Оцінено бюджетну ефективність пропонованих заходів із використанням методу сценаріїв.
Монографія розрахована на працівників органів державної влади, вчених, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.
 

Теоретические и прикладные аспекты экономико-экологического анализа в управлении природопреобразующей деятельностью : монография / [Громова Е.Н., Гетьман Е.Л., Фесенко О.А., Малькова Е.В., Демьяненко С.Г., Маркова Т.Д. и др.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2014. - 190 с.

 

Монография посвящена проблеме анализа и оценки состояния экономико-экологических систем в управленческой деятельности в условиях экологизации экономики. 
На основе толкования ключевых понятий и аналитического обзора мирового опыта учета экологических факторов в экономических отношениях представлено авторское видение системы индикаторов и показателей экономико-экологического анализа в принятии решений по направлениям природопреобразующей деятельности. Проведена оценка адекватности институционального и информационного обеспечения управления природопользованием реалиям перехода на устойчивое развитие, сформулированы возникающие проблемы и обоснованы направления их решения. Особое внимание уделено проблеме экологизации морехозяйственного комплекса Украины в его секторальном разрезе. Сформулированы принципиальные положения экономико-экологической сбалансированности в развитии данного сектора, дана оценка ресурсно-экологической ситуации в его развитии, а также предложены подходы к экологизации управления морским хозяйством с учетом международного сотрудничества. 
Для широкого круга специалистов, научных сотрудников преподавателей, студентов, занимающихся экономико-экологическими проблемами.
 

 

Зміцнення потенціалу малого підприємства у забезпеченні сталого розвитку Українського Причорномор'я : монографія / [А.І. Бутенко, Н.Л. Шлафман, Є.В. Лазарєва, І.М. Сараєва, Г.В. Карпинська, В.В. Лукащук, Н.І. Носова, А.В. Курносова та ін.] ; під заг. ред. А.І. Бутенко ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2014. - 114 с.

 

У монографії розглянуто основні проблеми та запропоновано заходи щодо вдосконалення інституційних механізмів зміцнення потенціалу малого підприємництва для сталого розвитку країни, реалізація яких доцільна на державному та регіональному рівнях. Викладено методичний підхід до вдосконалення інституційних механізмів узгодження інтересів малого підприємництва та суспільства для забезпечення сталого розвитку Українського Причорномор’я.
Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.

   

Ідеологія «зеленого» зростання в системі національної економіки (теорія, інституційний базис, інструменти) : монографія / [Галушкіна Т.П. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 380 с.

ISBN 978-617-7243-76-1   

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти економічного зростання в період глобальної нестабільності та сучасних міжнародних викликів. Авторами досліджується інституційний базис національної економіки країни, пріоритети стратегічного управління та планування як основи розвитку «зеленої» економіки; обґрунтовуються новітні принципи, підходи, секторальні моделі «зеленого» зростання. Проаналізовано регіональну специфіку соціально-економічних зрушень національної економіки країни та передумови «зеленої» економіки. Запропановано стратегічні напрями та інструменти забезпечення впровадження нової моделі економічного зростання України в контексті європейських орієнтирів. Позначено для науковців, фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального менеджменту, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться сучасними проблемами екологізації економікита сталого розвитку.

   

Транспортний комплекс України : національна доповідь / [Берестеннікова О.М. ті ін.] ; за ред. Котлубая О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 177 с.

ISBN 978-966-02-7719-9   

У науковій доповіді розглядається з економічної точки зору транспортний комплекс України: його можливості та перспективи, висвітлюються проблеми та шляхи їх вирішення. Оцінюються перспективи участі України у світовій транспортній системи та залучення її транзитного потенціалу. Розкрито методологічні підходи до формування та розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів та формування нових економічних відносин у портової системі. Обґрунтовано методологічні основи лібералізації ціноутворення у транспортному комплексі країни та перспективи і шляхи вирішення цих питань. Наукова доповідь призначена для наукових працівників та фахівців у сфері економіки і організації роботи транспорту.

   

Інституційні механізми капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор‘я : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 520 с.

ISBN 978-966-02-7297-2  

У монографії піднято питання капіталізації економіки регіонів України. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади капіталізації економіки в сучасному світі та методичні підходи до оцінки різних видів капіталу. Проведено оцінку фізичного, людського, соціального та природного капіталу регіонів Українського Причорномор'я і впливу стану інституціонального середовища на рівень їх капіталізації. Запропоновано механізми та інструменти нагромадження й ефективного використання різних видів капіталу регіону, наведено практичний досвід управління процесами капіталізації територіальних утворень. Для керівників державних і місцевих органів влади й управління, представників громадських організацій, наукових співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, керівників та спеціалістів підприємств.

 

 

Лысюк В.М.

Организация товарного рынка: теория и практика : монография / Владимир Лысюк. - Saarbr?cken : LAP  LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 230 с.

ISBN 978-3-659-52690-9 

В монографии изложена теория исследования товарных рынков, которые являются ключевым элементом реального сектора экономической системы рыночного типа. Проведен сравнительный анализ существующих подходов к исследованию товарных рынков. Осуществлена классификация различных товарных рынков по типам их воспроизводственной структуры. Обосновывается, что воспроизводственная функция товарных рынков в системе рыночной экономики является именно той, которая обеспечивает ее устойчивое развитие. Изложены подходы к моделированию структуры товарных рынков и воспроизводственных процессов, которые протекают при взаимодействии структурных элементов товарного рынка. Представляет практический интерес предложенный подход к расчетам балансов товарных рынков, а также впервые представлен метод измерения и оценки уровня ценовой конкуренции на товарном рынке. Предложена концепция развития товарных рынков, построенная на: активизации воспроизводственных процессов, интегрировании и расширении их воспроизводственной структуры и четкой регламентации конкурентных отношений в секторах рынка.

   

Потенциал предпринимательства в Польше и Украине: механизмы регулирования : [монография] / [Бутенко А. и др.] ; под ред. Буркинского Б.В., Вежбеньца В. ; Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. НАН Украины, Гос. высшая тех.-эконом. школа в Ярославе. - Ярослав-Одесса, 2014. - 263 с.

ISBN 978-83-63909-43-7

В монографии рассмотрены основные проблемы предпринимательского  сектора экономики двух стран: Польши и  Украины,  предложены  механизмы решения этих проблем, начиная от системы государственной поддержки предпринимательства и, заканчивая политикой стимулирования развития экс портной деятельности, особый акцент сделан на потенциале развития и решении проблем малого предпринимательства  Украины. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям экономических дисциплин учебных заведений, научным работникам и широкому кругу лиц, интересующихся проблемами развития национальной экономики.

 

Громова Е.Н.

Управление природопользованием в морских рекреационных зонах : монография / Громова Е.Н., Малькова Е.В. ; науч. ред. Купинец Л.Е. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. – Одесса, 2014. – 100 с.

ISBN 978-966-02-7197-5

В монографии рассматривается широкий спектр способов и методов реагирования на экологически кризисную ситуацию в приморских населенных пунктах Украины, которая препятствует эффективному и приоритетному рекреационному их развитию. Значительное место в работе отведено прикладным основам управления природопользованием в морских рекреационных зонах, рассматриваемых в контексте зон ·особой охраны, особого уравнения в приморских населенных пунктах. Представлено авторское видение особого механизма антикризисного  управления в этих зонах и регламентационного нормативно-правового документа Положения по управлению природопользованием  в морских  рекреационных  зонах. Данная монография предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся научными и  прикладными проблемами развития морской береговой зоны, морской рекреации , морского   природопользования.

Андерсон Н.В.

Конкурентоспроможність прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграції :  монографія / Н.В. Андерсон, М.Л. Скорик ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 228 с.

ISBN 978-617-7054-38-1  

У монографії розглянуто поняттєво-концептуальні положення розвитку прикордонних регіонів і територій в умовах регіональної конкуренції та євроінтеграції та єврорегіони як форма розвитку прикордонних регіонів на основі транскордонного співробітництва. У роботі висвітлені питання конкурентоспроможність як фактор-функція розвитку прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграції. Розглянуто методичні підходи до підвищення конкурентоспроможності прикордонних регіонів і територій в контексті регіонального відтворення та методичні основи кластерної моделі підвищення конкурентоспроможності прикордонного регіону (на прикладі Одеської області). Центральне місце в роботі відведено організаційно-економічним питанням забезпечення конкурентних переваг прикордонних регіонів та узагальненню результатів детального аналізу сучасних тенденцій соціально-економічного  розвитку і конкурентоспроможності прикордонних регіонів України. Окремо розглянуто в роботі стратегії соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів, заснованої на визначенні їх конкурентних переваг. Розраховано на широке коло наукових працівників, фахівців у галузі економіки природокористування та охорони природного середовища, спеціалістів органів державного управління, що займаються проблемами впровадження екологічної політики.

   

Буркинський Б.В.

Капіталізація економіки регіонів України :  монографія / Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 274 с.

ISBN 978-966-02-7276-7  

Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним засадам капіталізації економіки регіонів України. Здійснено історичний та семантичний аналіз поняття «капітал». Визначено співвідношення між поняттями «багатство» та «капітал». Розглянуто види капіталу та їх класифікації. Запропонована концептуальна модель широкого розуміння капіталу та системне уявлення капіталізації економіки. Розвинуто понятійний апарат дослідження фізичного, людського, соціального та природного капіталів, здійснено аналіз методичних підходів до їх оцінки, зроблено оцінку цих видів капіталів в регіонах України. Запропоновані механізми підвищення рівня капіталізації економіки. Розроблена сценарна модель оцінки зв’язку капіталізації економіки та конкурентоспроможності регіонів Українського Причорномор’я. Монографія призначена для фахівців державних та регіональних органів управління, науковців, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів.

   

Кухарская Н.А.

Приоритетные направления  государственной политики капитализации регионов: методология выбора : [препринт] / Н.А. Кухарская; ИПРЭЭИ НАН Украины. -Одесса :Интерпрннт, 2014. -96 с. :ил., табл. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. – Одесса : Интерпринт, 2014. - 96 с.

ISBN 978-966-2139-37-2

В монографии представлено научно-методологическое обоснование выбора приоритетных направлений государственной региональной политики капитализации, основанное на эффективном использовании природно-экономического и научно­ технического потенциалов и преимуществах положения региона на внешних рынках. Разработаны типы региональной политики капитализации, отличающиеся друг от друга видами привлеченного капитала, задачами, критериями применения. Рекомендуется руководителям  государственных, региональных и местных органов управления , научным работникам , преподавателям экономических вузов, аспирантам, докторантам, экономистам-практикам , занимающимся проблемами развития региональной экономики.