Планування ділового розвитку фірми : навч. посіб. /  [А.І. Бутенко, Т.В. Уманець, С.Є. Шувалов та ін.] ; за заг. наук. ред. А.І. Бутенка ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 248 с.

ISBN 978-966-2139-54-9

Навчальний посібник призначено для менеджерів і фахівців суб'єктів підприємницької діяльності , студентів , наукових співробітників. Він містить узагальнений досвід науки і практики планування ділового розвитку фірми в умовах мобілізації економічних відносин.

 

 

Андрєєва Н.М. 

Впровадження   механізму   інноваційного   розвитку   України   в  контексті екологізації економіки : монографія І Н.М. Андрєєва, О.М. Мартинюк ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 136 с.

ISBN 978-966-930-136-9

У    контексті    проблем    сталого   розвитку    та    екологізації    економіки в монографії: сформульований теоретико-методологічний базис формування адаптивного механізму стимулювання та впровадження екологічних інноваці_й ; представлені наукові підходи до системології екологічних інновацій та екологічно орієнтованих інвестицій ; наведена комплексна оцінка інноваційного та природно­ ресурсного потенціалів розвитку; розроблені рекомендації зі створення системи впровадження адаптивного механізму екологізації інноваційного розвитку вітчизняної економіки  на державному та регіональному рівнях управління.

Робота адресована широкому колу читачів - як фахівцям у різних областях науки, так і працівникам органів державного та регіонального управління. Автори хотіли б бачити цю роботу корисною для професорсько-викладацького складу та студентів економічних і екологічних спеціальностей, аспірантів і здобувачів учених ступенів.

   

 

Садченко Е.В.

Экономико-экологические риски в хозяйственной деятельности : монография / Е.В. Садченко,  М.Н. Барчан ; НАН Украины, Ин-т пробл. ринка та экон.-экол. исслед. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2016. – 222 с.

ISBN 978-966-02-7695-6

Монография посвящена разработке научно-методических основ определения возможности возникновения экономико-экологического риска, который является основой возникновения вероятностного ущерба, с целью уменьшения этих показателей. Управление и. оценка возможности возникновения вероятности экономико-экологического риска представляют собой один из главных аналитических инструментов, которые позволяют избежать или свести к минимуму остроту экологических проблем, которые могут возникать в ходе реализации любой хозяйственной деятельности Кроме того, управление вероятностью возникновения экономико-экологических рисков должно быть обеспечено достаточной методологической и методической базой, что и определяет высокую актуальность работы. Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, докторантов, управленцев и экономистов, практиков. занимающихся проблемами  вероятности возникновения экономико-экологических убытков в хозяйственной деятельности. Может быть использована в качестве учебного пособия.

 

 

 

Хумаров О.А.

Формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні : монографія / Хумаров О.А., Мартієнко А.І., Хумарова Н.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. - 244 с.

ISBN 978-966-02-7893-6  

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти застосування ринкових відносин в економіці природокористування для формування внутрішнього цивілізованого вуглецевого ринку. Обґрунтовано доцільність впровадження ринкових механізмів для економічної мотивації суб’єктів господарювання до стабільного та постійного скорочення викидів парникових газів. Авторами пропонується використання економіко-екологічних підходів до нормування викидів за принципом «пузира». Розглянуто та визначено сутність поняття «внутрішній вуглецевий ринок», з точки зору товарно-грошових відносин, як сфери вільного товарно-грошового обігу вуглецевих одиниць та їх скорочень всередині держави.Запропоновані в роботі методики оцінки ефективності зниження викидів парникових газів в атмосферу, що враховують альтернативні витрати на розробку власних природоохоронних заходів, проектів спільного впровадження або купівлю одиниць скорочення на вуглецевому ринку (аукціонах, торгах на товарних біржах) з урахуванням трансформаційних і трансакційних витрат та граничних показників будуть корисними для підвищення ефективності управління викидами парникових газів на суб’єктному рівні.Розраховано на фахівців, які займаються теоретичною та практичною діяльністю у сфері національної економіки, державного та регіонального екологічного менеджменту, аспірантів, студентів, осіб, які зацікавлені у впровадженні інструментів попередження кліматичних змін.

Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 810 с.

ISBN 978-966-02-7985-8

У монографії розглядаться питання активізації соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я) за допомогою інвестиційних та інноваційних важелів. Інвестиційний та інноваційний процеси визначені в якості головних рушійних сил забезпечення добробуту в регіоні і запропоновані в монографії важелі та  механізми підвищення ефективності інвестиційної діяльності ґрунтуються на ефективному використанні наявних можливостей і переваг, притаманних територіям Українського Причорномор’я.Визначені теоретико-методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності використання наявного потенціалу територій в інвестиційному процесі і до визначення впливу інвестиційно-інноваційних зрушень на соціально-економічний розвиток регіону, сформульовані рекомендації і заходи щодо активізації інвестиційної діяльності в стратегічно важливих видах економічної діяльності, а також обґрунтовані перспективи імплементації європейських підходів до формування рамкових умов державної регіональної інвестиційної та інноваційної політики, заходи щодо підвищення рівня капіталізації та зниження диспропорційності розвитку регіонів та основі використання краудсорсингових та краудфандінгових інструментів. Розглядаються питання науково-методичного забезпечення та заходів стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад.Видання рекомендується для керівників державних і місцевих органів влади й управління, представників громадських організацій, наукових співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, керівників та спеціалістів підприємств.

 

Купінець Л.Є.

Екологічна безпека аграрного землекористування: теорія і механізми забезпечення :  монографія / Л.Є. Купінець, О.В Жавнерчик ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 316 с.

ISBN 978-966-02-7984-1

В монографії розглянуто теоретичні і методичні аспекти забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування. Авторами розроблені базові понятійно-категоріальні основи забезпечення екологічної безпеки аграрного землекористування, виявлені її структурні складові, тенденції та домінанти розвитку, протиріччя і альтернативи, обґрунтовані методичні підходи до аналізу і діагностики, ідентифіковані механізми та інструменти забезпечення. Монографія призначена для спеціалістів, які займаються проблемами економіки природокористування, аграрної економіки, викладачів, аспірантів і студентів економічних та аграрних вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 526 с.

ISBN 978-966-02-7986-5

У монографії розглядається питання активізації соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я) за допомогою інвестиційних та інноваційних важелів. Інвестиційний та інноваційний процеси визначені в якості головних рушійних сил забезпечення добробуту в регіоні і запропоновані в монографії важелі та  механізми підвищення ефективності інвестиційної діяльності ґрунтуються на ефективному використанні наявних можливостей і переваг, притаманних територіям Українського Причорномор’я. Визначені теоретико-методологічні та методичні підходи до оцінки ефективності використання наявного потенціалу територій в інвестиційному процесі і до визначення впливу інвестиційно-інноваційних зрушень на соціально-економічний розвиток регіону, сформульовані рекомендації і заходи щодо активізації інвестиційної діяльності в стратегічно важливих видах економічної діяльності, а також обґрунтовані перспективи імплементації європейських підходів до формування рамкових умов державної регіональної інвестиційної та інноваційної політики, заходи щодо підвищення рівня капіталізації та зниження диспропорційності розвитку регіонів та основі використання краудсорсингових та краудфандінгових інструментів. Розглядаються питання науково-методичного забезпечення та заходів стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад. Видання рекомендується для керівників державних і місцевих органів влади й управління, представників громадських організацій, наукових співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, керівників та спеціалістів підприємств.

   

Степанова Е.В.

Украинское Причерноморье: на пути к экономическому возрождению : монография / Е.В. Степанова ; [науч. ред. Б.В. Буркинский] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2016. - 348 с.

ISBN 978-966-02-7894-3

В последние годы Украинское Причерноморье , играющее особую роль в экономике Украины, становится  зоной столкновения интересов причерноморских стран и внерегиональных интересов. В монографии рассматриваются проблемы формирования новой политико-экономической архитектуры. Обсуждается широкий круг вопросов современного развития  Украинского Причерноморья во взаимосвязи с современными процессами глобализации и регионализации. Особое внимание уделяется вопросам защиты национальных интересов Украины в бассейне Черного моря и смежных районах . Акцентируется  внимание на  необходимости  учета тенденций  повышения   роли  Украинского  Причерноморья в новых  геополитико-экономических:  условиях   евроинтеграции и возрождения Украины.

   

Степанова Е.В.

Морской код Украины (теоретико-методологические и прикладные  аспекты  исследования) / Степанова Е.В., Степанов В.Н. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2016. - 230 с.

ІSBN 978-966-02-8071-7

В работе впервые предпринимается попытка сформулировать понятийно-категориальное представление морского кода государства , выражающего определенную генетику (историю зарождения и развития) его морской деятельности и морского хозяйства. Смысл морского кода раскрывается в историко-философской двойственности его  генезиса  и онтогенеза, отражающих фазы  стабильного гомеостаза («бытия ») и трансформаций («становления »). Морской код рассматривается как квинтэссенция совокупности «морского следа», «морской памяти » и других составляющих, как инвариант в историческом многообразии форм и особенностей формирования «морского уклада», как микрокосм морехозяйственных  образований, отражающий макрокосм истории развития морской деятельности. В украинском контексте морской код  рассматривается  как исторический вызов («быть или не быть»), а также как опорная база будущего становления Украины в качестве морской державы .