Булишева Д.В.

Екологізація економічних відносин у системі рекреаційного землекористування міських агломерацій: теорія та практика :  монографія / Д.В. Булишева, Н.М. Андрєєва ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 267 с.

ISBN 978-966-02-8454-8

В монографії висвітлено теоретичні, методичні та прикладні положення щодо визначення сутності економічних відносин у системі екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій. Авторами сформовано теоретико-прикладні основи екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій; визначено особливості формування організаційно-економічного механізму екологічного управління Одеською міською агломерацію; запропоновано методичні підходи щодо забезпечення комплексної діагностики екологізації рекреаційних територій; розроблено пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічної системи та інструментарію екологічного управління рекреаційним землекористування  міських агломерацій. Монографія призначена для спеціалістів у сфері економіки природокористування та екологічного менеджменту, науковців, викладачів, аспірантів економічних, екологічних та аграрних закладів освіти.

   

Асиметрія на ринках транспортних послуг: сутність, оцінка, подолання : монографія / [Котлубай О.М. та ін.] ; за ред. Котлубая О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 215 с.

ISBN 978-966-02-8481-4   

Асиметрія на ринку транспортних послуг являє собою нераціональне розподілення перевезень між видами транспорту та маршрутами (схемами) доставки, обумовлене наявністю зовнішніх та внутрішніх факторів. Ці фактори носять матеріальний та нематеріальний характер. При цьому здебільшого матеріальні фактори (відсутність засобів перевезення, нерозвиненість транспортної інфраструктури, тощо) теж є результатом дії факторів не матеріальних – недосконалої транспортної політики і недосконалих, або штучно створених саме для асиметрії, інститутів функціонування транспортного комплексу, - тобто транспортного законодавства. Відсутність асиметрії на ринку транспортних послуг має місце тоді, коли розподіл перевезень між видами транспорту відповідає умові співвідношення витрат на перевезення між початково-кінцевою та рухомою складовими витрат на перевезення, а розподіл між маршрутами (схемами доставки) – рівновазі граничних витрат (вартість вантажу та його доставки за час перевезення) по всім вантажам, що перевозяться за певний період часу. Саме ці аспекти і розглядаються авторами у представленій монографії. Монографія призначена для науковців і фахівців в області економіки і організації транспортного виробництва.

 

Буркинский Б.В.

Концепция государственной целевой научно-технической программы Украины в сфере морских исследований и технологий на период 2019-2023 годы (Предпроектные предложения) / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, Е.В. Степанова ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2018. – 24 с.

Представлена экспертная разработка предпроектных концептуальных положений  государственной научно-технической морской программы Украины. Программа направлена на развитие морских наук и морских инновационных технологий, эффективное использование богатого морского потенциала страны для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития украинского общества ,повышения  благосостояния народа, обеспечения национальной безопасности. Особое значение Программы связывается с решением геостратегической задачи возрождения Украины как эффективной морской державы, способной обеспечить защиту национальных экономических и геополитических  интересов в бассейне Черного и Азовского морей, других районах Мирового океана.

   

Логістика товарного ринку : монографія / [Буркинський Б.В. та ін.] ; за заг. ред. Буркинського Б.В., Лисюка В.М. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 234 с.

ISBN 978-966-02-8541-5

Монографія привячена теоретико-методологічним засадам досліджень логістики товарних ринків. Введено новий понятійно-категоріальний апарат визначення ринкової логістики, запропоновані механізми дослідження та регулювання товарних ринків на логістичних принципах. Визначені та класифіковані типи логістичних ланцюгів різних товарних ринків, обґрунтовані перспективні  форми організації логістики національних ринків у контексті теорії глобальних ланцюгів вартості (ГЛВ). Запропоновані механізми регулювання логістичних ланцюгів товарних ринків.

 

Бондаренко С.А.

Системне забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств : монографія / Світлана Анатоліївна Бондаренко ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 566 с.

ISBN 978-966-02-8552-1

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні проблеми системного забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств. Досліджено широке коло питань, що стосуються інтегрованого управління стійким інноваційним розвитком промислових підприємств. Представлено інформативно насичений фактичний матеріал аналізу сучасних тенденцій та розвитку підприємств виноробної промисловості України, а також аналітична оцінка інноваційного середовища України та його впливу на розвиток підприємств. Викладено оригінальні підходи до застосування методів та інструментів менеджменту і маркетингу в антикризовому управлінні з метою забезпечення стійкого інноваційного розвитку підприємства в умовах ризику й невизначеності. Запропоновано управлінський інструментарій забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств.

   

Нікішина О.В.

Формування та розвиток регіональних обслуговуючих кооперативів зернового ринку: інтеграційний підхід : монографія / О.В. Нікішина, Н.О. Бібікова ; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2018. – 230 с.

ISВN 978-617-7503-24-7

У монографії висвітлено теоретико-методологічні основи регулювання інтегрованого ринку зерна та продуктів його переробки в Україні. Запропоновано концепцію регулювання відтворювальних процесів у системі суміжних до зернового ринків на засадах її збалансованого рівноважного розвитку та активізації відтворювальної функції ринків зернопродуктів. Розроблено методологічні підходи до оцінки ефективності функціонування та регулювання інтегрованого зернового ринку, сконструйовано багаторівневу систему критеріїв для оцінки економічної, соціальної та управлінської ефективності системи суміжних до зернового ринків. Здійснено секторний аналіз відтворювальних процесів на ринках зерна і зернопродуктів, ідентифіковано латентні тенденції та економічні проблеми їх розвитку. Розглянуто особливості функціонування діючих механізмів державного регулювання та управління зерновим ринком в Україні та провідних зернових державах. Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку інтегрованих ринків зерна і зернопродуктів та комплекс прикладних регуляторних заходів, орієнтованих на реалізацію пріоритетів національної зернової політики. Оцінено бюджетну ефективність пропонованих заходів із використанням методу сценаріїв. Монографія розрахована на працівників органів державної влади, вчених, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів. кпукпукпкуккукукп

   

Формування системи технологічного підприємництва в Україні: теоретико-методичні засади :монографія / [Бутенко А.І. та ін.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2018. – 300 с.

ISBN 978-966-02-6274-4   

У монографії розглянуто теоретичні засади формування системи технологічного підприємництва в Україні, до числа яких віднесено: концепцію та методологічні засади формування системи технологічного підприємництва, методологію оцінки інноваційного потенціалу технологічного підприємництва (в тому числі методичний підхід до діагностики інноваційного потенціалу технологічного підприємництва на регіональному рівні) та напрямки адаптації міжнародного досвіду розвитку технологічного підприємництва для вітчизняних реалій. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам економічних навчальних закладів, науковцям, широкому колу осіб, що цікавляться  проблемами науково-технологічного розвитку країни.