Формування та управління системою продовольчої безпеки : монографія / Работін Ю.А., Неустроєв Ю.Г., Ткачук Т.І., Руммо В.В., Згадова Н.С., Храпкіна В.В., Атамась Г.П., Лагодієнко В.В., Губко В.І., Шишлюк В.Р., Криницька О.О., Єгорова- Гудкова Т.І., Павленко Г.М., Кравченко Ю.І., Заболотна О.С., Андрющенко Е.Г. ; Одеська нац. акад. харч.технологій. - Одеса, 2021. - 450 с.

Монографію присвячено питанням формування та управління в системі продовольчої безпеки України в рамках зовнішнього оточення під впливом внутрішнього середовища. Досліджено стан та особливості продовольчої безпеки та узагальненно теоретичні погляди на продовольчу безпеку, комплексне вивчення особливостей і закономірностей проблеми продовольчої безпеки як складової економічної безпеки, формулювання основних аспектів і напрямів розвитку досліджень продовольчої безпеки, оцінки її рівня та напрямів забезпечення її достатнього рівня й усунення загроз фінансового забезпечення.

   

Саріогло В . Г .

Мікродані у соціально-економічних дослідженнях: монографія / Нац . академія наук України, Ін-т демографії та соц . досліджень імені М . В . Птухи . Умань : Видавець “Сочінський М . М .”, 2021 . - 296 с.

У монографії розглядається широке коло проблем формування та використання інформа-ційного забезпечення при дослідженні соціаль-но-економічних процесів, наведено матеріали, що висвітлюють авторські підходи до розв’язання важливих завдань оцінки процесів соціальної під-тримки населення, збалансованості попиту і про-позиції робочої сили, платоспроможності й осо-бливостей енергоспоживання домогосподарств .Робота безумовно представляє науковий інтерес і має велике практичне значення .
 

 

Людський розвиток в Україні: пріоритети розвитку сільських поселень у контексті децентралізації управління  : монографія / за ред. Е.М. Лібанової ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. -Київ : ВД "Академперіодика", 2020. - 354 с.

У монографії розкрито методологічні та методичні засади дослідження процесів розвитку поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи з обґрунтуванням концептуальних засад їх пріоритизації. Розглянуто взаємозв’язок інтересів і механізм взаємодії основних суб’єктів сільського розвитку задля досягнення цілей партнерства. Обґрунтовано соціально-економічні передумови, необхідні для збалансованого розвитку сільських поселень в Україні в умовах нестабільності, запропоновано пріоритети їх розвитку на найближчу перспективу. Здійснено прогнозні оцінки щодо перспектив розвитку сільських поселень різної людності в Україні залежно від темпів адміністративно-територіальних змін у країні. Для фахівців у галузі демографії, соціальної економіки і політики, працівників державного управління, викладачів, аспірантів, студентів економічних та інших гуманітарних спеціальностей.

   

Коваленко С.І.

Стратегічне управління розвитком транскордонних кластерних систем: єврорегіональний вимір : монографія / Сергій Іванович Коваленко ; Нац. ун-т "Одеська морська академія" (НУ "ОМА"). – Одеса : НУ "ОМА", 2019. – 680 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та прикладних засад стратегічного управління розвитком мезорівня міжнародних інтеграційних об’єднань, що є мережевими структурами внутрішньогалузевого й міжгалузевого співробітництва у вигляді транскордонних кластер них систем, які об’єднують макро - і макрорівень інтеграцій національних економік. Монографія призначена для фахівців у сфері менеджменту, світової та регіональної економіки, представників центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, бізнесу, студентів, аспірантів і викладачів вузів.

 

 

 

Україна після коронакризи - шлях одужання : наук. доп. / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, С. В. Ковалівська, О. О. Коломієць, О. В. Собкевич ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Центр регіон. дослідж., Центр економ. і соц. дослідж. ; за заг. ред. Я. А. Жаліло ; відп. за вип. І. О. Корецька. – Київ : НІСД, 2020. – 302 с.

Охарактеризовано сутність глобальної кризи, спричиненої поширенням пандемії COVID-19, що розглядається як системний біологічно-суспільно-економічний феномен — коронакриза. Встановлено особливості впливу коронакризи на інституційні відносини та надано прогнозне бачення інституційного устрою глобальної економіки в посткризовий період. Проаналізовано вплив карантинних заходів на економіку України, оцінено подальший розвиток ситуації в умовах системного впливу коронакризи та ризиків глобальної економічної депресії. На цій основі сформульовано розгорнуті структуровані рекомендації щодо побудови політики подолання наслідків коронакризи та активації економічного й соціального розвитку держави. Для фахівців у сферах економічної, соціальної, регіональної політики, державного управління та місцевого самоврядування, науковців та аналітиків.

   

Слатвінська М. О. Фіскальна політика: теорія, методологія, практика: монографія. - Одеса: Атлант, 2018. - 462 с.

 

Логістичне забезпечення безпекоорієнтованого розвитку інноваційно-активних суб’єктів господарювання : колективна монографія / за ред. М. М. Меркулова; відп. ред. В. І. Захарченко; ОНПУ, ІДГУ. – Ізмаїл; Одеса : Фенікс, 2021. – 152 с.

Монографія написана у співавторстві з викладачами та магістрантами ІДГУ, ОНПУ та інших закладів і установ. Вона присвячена різноманітним проблемам логістичного забезпечення вітчизняних суб’єктів господарювання, які розглядаються в першу чергу для інноваційно-активних підприємств. Видання містить дослідження особливостей становлення інструмента логістики на українських підприємствах в умовах кризового стану національної економіки. Розкрито суперечність інтересів суб’єктів господарювання і показано механізми формування заходів логістичного забезпечення у сучасних ринкових умовах. Виділено канали товароруху економічних суб’єктів. Наведені конкретні рекомендації використання логістики в процесі реалізації інноваційної моделі розвитку економіки.

 

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналітична доповідь / Я. Жаліло, О. Шевченко, В. Романова та ін. - Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2019. - 192 с.

В аналітичній доповіді представлено підсумки впровадження першого етапу децентралізації влади в Україні та охарактеризовано порядок денний цієї важливої реформи на середньострокову перспективу. Здійснено комплексну оцінку процесу формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади задля створення і підтримки повноцінного життєвого середовища в Україні, підвищення ефективності системи влади, створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення надання якісних та доступних публічних послуг. Реформу децентралізації проаналізовано у контексті її впливу на демократичні перетворення та консолідацію суспільства, загальнонаціональну та локальну ідентичність, зміцнення державності та згуртованості країни, підвищення дієздатності громад та управлінської ефективності органів місцевого самоврядування. У доповіді  виокремлено ключові виклики, що постають перед реформою децентралізації на її новому етапі. Обґрунтовано рекомендації щодо подальшого формування спроможного та відповідального місцевого самоврядування, упорядкування адміністративно-територіального устрою, удосконалення системи організації влади та державного управління, забезпечення територіальної консолідації через ефективне поглиблення реформи децентралізації влади.

Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показники міжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок: монографія / Ямчук А.В., Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П., Куранда В.М / За ред. Т.В.Писаренко. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 238 с.

У монографії розглянуто світовий досвід щодо діяльності систем державного управління науковою діяльністю, інституційної організації та механізмів державної підтримки сфери досліджень і розробок. Показано стан науково-освітянської діяльності ВНЗ, патентної активності та публікаційної діяльності в країнах світу та Україні за показниками міжнародних рейтингів. Викладено результати моніторингу організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2014 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації науково-технічних пріоритетів.

   

Економічні трансформації бізнес-структур в Україні / за ред. д.е.н. Н.Й. Басюркіної. – Одеса: Фенікс, 2018. – 278 с.

 

Чмир О. С. 

Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій / О.С. Чмир.  – К. : УкрІНТЕІ, 2016. – 120 с.

 Здійснено огляд актуальних публікацій з питань розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій. Надано тлумачення поняття «інновація» представниками різних наукових шкіл. Подано інформацію про існуючі підходи до класифікації інновацій. Зроблено акцент на інноваціях як процесі, де знання, отримані під час досліджень, трансформуються у нові продукти і послуги. За матеріалами наукових досліджень та практичних кейсів показано сутність відкритих інновацій, наведено перелік платформ відкритих інновацій. 
Систематизовано уявлення про класифікацію інновацій, представлено широку палітру поглядів на структуру інноваційного процесу, його наповнення і спрямованість.  Подано найбільш суттєві характеристики інноваційного процесу з позицій ефективного управління. Розкрито зміст інноваційних процесів, описана їх організаційна структура, а також засоби трансферу технологій.  Описані основні моделі трансферу технологій та його інституційне забезпечення.
Наведено список рекомендованих для ознайомлення публікацій з проблематики інноваційного розвитку і трансферу технологій, до якого увійшли високоцитовані праці зарубіжних авторів.
Представлено актуальний перелік нормативно-правових актів України у сфері інноваційної діяльності.


 

Кваша Т.К.

Вимірювання зеленого зростання в Україні: концепції, системи індикаторів, досвід формування та перспективи застосування : монографія / Т.К. Кваша, Л.А. Мусіна, за заг. ред. Мусіної Л.А. – К.: УкрІНТЕІ, 2015. – 280 с.

У монографії здійснено аналіз підходів до формування системи індикаторів для вимірювання прогресу в напрямі впровадження зеленої моделі економічного розвитку та зростання, викладено результати дослідження системи індикаторів для України, їх динаміки за 2000-2013 роки та порівняльного аналізу з країнами ОЕСР. Надано рекомендації щодо їх застосування в Україні як інструменту управління та оцінки результативності політики держави у сфері сталого розвитку.

 

Мусіна Л. А.

Інновації та технології для розвитку зеленої ресурсоефективної економіки України / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша : монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2017. – 138 с.

Дослідження присвячене практичним аспектам впровадження технологій та інновацій в Україні в умовах розвитку зеленої, ресурсоефективної економіки. Адаптовано до умов України методику розрахунку індикаторів Еко-інноваційного Табло для країн Євросоюзу і здійснено розрахунок еко-інноваційного індексу для нашої країни, що дозволило оцінити результативність інноваційної діяльності з точки зору сталого розвитку та ресурсоефективності.

На сьогодні для досягнення еко- і ресурсоефективності все більша увага приділяється концепції економіки замкнутого циклу, основні принципи якої та роль еко-інновацій і еко-індустріальних парків як ключових інструментів її реалізації наведено в даній роботі.

 

Мусіна Л.А.

Взаємний вплив економіки та природного середовища у сучасному світі: політика, стратегії, технології: монографія / Л.А. Мусіна, А.В. Ямчук, Т.К. Кваша. - К.: УкрІНТЕІ, 2012. – 260 с.

Викладено результати аналізу вирішення проблем взаємодії економіки і природного середовища, концепції "зеленої" економіки і "зеленого" зростання, досвіду розробки і впровадження національних стратегічних документів у цій галузі, макромоделювання еколого-економічної взаємодії.

Досліджено пріоритети різних країн у галузі природокористування і розробки більш чистих технологій. Узагальнено світові тенденції розвитку "зеленої" економіки, зокрема щодо впровадження стратегій і політики сприяння "зеленому" зростанню, напрямів досліджень у цій галузі та їх фінансування. Окремо розглянуто досвід впровадження механізму технологічних платформ як одного з основних інструментів реалізації і фінансування наукових досліджень у 7-й Рамковій програмі ЄС і в Російській Федерації.

Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів : монографія / Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Євтушенко В.М., Вавіліна Н.І., Кочеткова О.П. – К. : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с.

 

У монографії розглянуто світовий досвід щодо формування науково-технічних пріоритетів, інвестування досліджень і розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції Україні у міжнародних рейтингах. Викладено результати моніторингу інституційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2015 р., створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з деталізацією за пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок.

 

Риндзак Ольга

Міграційна політика в Україні: виклики та інтеграційні перспективи [Текст]: монографія / Ольга Риндзак; НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього»; наук. ред. д. е. н., проф. У. Я. Садова. - Львів: Каменяр, 2019. -422 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження та інституційно-функціональну структуру міграційної політики України. Проаналізовано міграційну ситуацію в її зовнішньому і внутрішньому вимірах, а також розглянуто індикатори реагування соціуму на заходи міграційної політики в соціологічній оцінці. Представлено авторську методику оцінювання міграційного потенціалу та міграційних ефектів як необхідної передумови підвищення результативності міграційної політики. Визначено імперативи розвитку державної міграційної політики в системі інтеграційних процесів України.

Для економістів, демографів, географів, державних управлінців, а також усіх, хто цікавиться проблемами міграції населення та механізмами її регулювання.

 

Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал : монографія / В.П. Вишневський, О.М. Гаркушенко, С.І. Князєв, Д.В. Липницький, В.Д. Чекіна ; за ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва ; НАН України, Інститут економіки промисловос-ті. - Київ : Академперіодика, 2020. — 188 c.

У монографії досліджено особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у розвитку цифрової економіки, визначено чинники впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінювання цифрової економіки, побудовано функції залежності цифрових витрат і реальних результатів, кількісно оцінено трансформаційний потенціал цифровізації
економіки України та обґрунтовано рекомендації щодо його підвищення.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами цифрової економіки, промислових революцій та інноваційного розвитку.

 

Геєць В. М.

Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку  : [монографія] / В. М. Геєць ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Академперіодика, 2020. - 454 с.

 

Монографія є результатом застосування феноменологічного підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною турбулентністю. Розкрито значення соціалізації як технології зростання соціального капіталу та ендогенізації економічного розвитку для підвищення соціальної якості життєдіяльності суспільства. Показано, що серцевиною досягнення раціонального взаємозв’язку економічних і політичних трансформацій є перехід від космополітичного універсалізму до еволюційно-інституціонального забезпечення господарського розвитку на основі прагматизму як свідомої економічної, соціальної та етичної дії.

   

Давимука С. А.

Культурний імператив соціально-економічного розвитку: цивілізаційний аспект : монографія / Давимука С. А., Федулова Л. І. ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2019. – 526 с.

Розкрито сутність сучасного соціокультурного процесу з позицій цивілізаційного підходу та визначено й обґрунтовано роль культурного імперативу. Проаналізовано вплив економічної та технологічної глобалізації на розвиток культури та розкрито способи взаємодії культури у процесі глобалізації. Представлено результати дослідження особливостей цифрової культури, ролі людини в цифровій цивілізації, наведено практики (кейси) цифрової культури і мистецтва, обґрунтовано необхідність формування цифрових культурних компетенцій. Виявлено взаємозв?язок культури й економіки в сучасному суспільстві та означено сутність економічної культури. Розкрито нову роль культури в соціально-економічному розвитку регіонів, здійснено оцінку культурного середовища та культурної децентралізації. Розроблено пропозиції щодо формування територіальної культурної політики та методології оцінювання культурної економіки територій.
 

Cross-Border Cooperation of Ukraine with the EU Countries: Current Challenges and Possibilities: monograph / NAS of Ukraine. SI «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of NASU»; edited by Khrystyna Prytula. – Lviv, 2019. – 220 p.

Monograph is devoted to the research of modern theoretical, methodological and practical foundations of the development of cross-border cooperation in the EU-Ukraine cross-border space. The development tendencies of cross-border regions with Ukrainian participation are analyzed; the mechanisms of interaction of economic entities in cross-border space are identified. The monograph outlines the results of experts survey of local authorities’ representatives on the issues of cross-border cooperation development and socio-economic development of border oblasts in conditions of EU-Ukraine Association Agreement. Major factors and tendencies of shadow economy development in border regions adjoining the EU Member States are analyzed. The directions of activation of cross-border cooperation are suggested.

 

В. І. Захарченко

Кластерна форма територіально-виробничої організації  : монографія / В. І. Захарченко, В. М. Осипов, О. А. Паларієв. - Рига : Baltija publ., 2020. - 375 с.

 

 

 

Ільїч Л.М.

Структурні трансформації транзитивного ринку праці України : монографія / Л.М. Ільїч – К. : Алерта, 2017. – 608 с. 

 

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти дослідження структурних трансформацій ринку праці та пов’язаних із ними освітньо-кваліфікаційних дисбалансів у зайнятості. Систематизовано знання про транзитивний ринок праці, критичні переходи робочої сили від одного стану ділової активності до іншого та чинники, що визначають ці переходи. Узагальнено методичні підходи до вимірювання освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам робочих місць та виконано діагностику для України, що дає змогу значно глибше аналізувати дисбаланс попиту та пропозиції праці. Досліджено розвиток національної системи кадрового забезпечення в умовах структурної перебудови економіки та інструменти реалізації європейських стандартів в освіті. Розроблено стратегічні напрями досягнення освітньо-кваліфікаційної відповідності робочої сили потребам транзитивного ринку праці.
Робота розкриває пріоритети державної політики у сферах кадрового забезпечення та праці. Монографія розрахована на широке коло фахівців органів державної та виконавчої влади, які займаються регулюванням освітніх процесів і зайнятості населення, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами ринку праці.

 

 

 

 

 

Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона : до сторіччя від дня народж. / [О. С. Онищенко та ін. ; редкол.: А. Г. Наумовець та ін. ; фот.: О. Г. Вакаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 349 с.

Ця книга є своєрідним науковим і соціальним портретом Бориса Євгеновича Патона — унікальної особистості, великого вченого, організатора науки і видатного державного і громадського діяча. Йдеться про його внесок у вічну проблему з’єднання матеріалів (новаторські науково-технічні прориви в галузі електрозварювання на землі, у воді, космосі), розбудову Національної академії наук України як головного вітчизняного і визнаного міжнародного наукового центру, формування національної наукової системи в Україні, відповідальну громадянську позицію в складних доленосних соціальних ситуаціях.

 

 

Національна академія наук України (1918—2018): До 100-річчя від дня заснування / [авт. кол.: С. І. Пирожков, О. С. Онищенко, П. І. Андон та ін. ; редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін.]. — Київ: Академперіодика, 2018. — 336 с.

Монографія містить коротку історію НАН України за роки її існування (1918—2018) в датах, подіях, фактах та особистостях і подається в рамках відповідної періодизаційної схеми та в суспільно-політичному контексті. Цей своєрідний звід найбільш значущих подій і фактів НАН України та її наукової, науково-технічної й науково-організаційної діяльності, відібраних за певними критеріями і супроводжуваних подекуди короткими анотаціями та посиланнями на першоджерела, створено вперше. При цьому поєднання хронікального підходу з аналітичним дало можливість відійти від простої констатації фактів, внаслідок чого хронологія набула нового змісту. Книга супроводжується значною кількістю фотографій та бібліографією.