ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми

Заклад вищої освіти Інститут проблем ринку та економіко - екологічних досліджень Національної академії наук України
Освітня програма 47605 Економіка
Рівень вищої освіти Доктор філософії
Спеціальність 051 Економіка


Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/