Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук. З огляду на це  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України при проведенні/складанні іспитів керується положеннями  Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів" від 01.03.1999 №309". 

   Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

   Як іноземна мова може складатися англійська, німецька, іспанська, італійська, французька. Іноземні аспіранти в якості іноземної мови складають українську або російську мову.

  Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмами: типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою персонально для кожного аспіранта (здобувача) і затверджується вченою радою інституту не пізніше двох місяців до строку складання кандидатського іспиту. Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень аспіранта (здобувача), враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та містити список найновішої наукової літератури (за останніх 5 років).

  Кандидатський іспит зі спеціальності повинен виявити рівень теоретичної та професійної підготовки здобувача наукового ступеня, знання загальних концепцій, основних теоретичних та практичних проблем, історію формування та розвитку даної галузі науки, виявити обізнаність у науковій літературі, включаючи періодичні видання, та володіння сучасними методами наукових досліджень. Здобувач повинен показати знання сучасного стану проблем та перспектив розвитку відповідної галузі науки, актуальність, новизну та практичне значення досліджень за темою дисертації.

  За рішенням комісії іспит, в залежності від обсягу матеріалу, може проводитись у два етапи з виставленням загальної оцінки.

  При відсутності в Інституті типової програми з відповідної спеціальності прийом кандидатського іспиту не допускається.

  Інститут має право приймати кандидатські іспити тільки за тими  спеціальностями, за якими в університеті відкрита аспірантура або функціонують спеціалізовані вчені ради.

  Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі наук.

  Повідомлення встановленого зразка про приймання цих іспитів надсилається до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи за місяць до складання іспиту.

  Комісії для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються  наказом по Інституту перед кожною сесією у складі голови /  директора інституту/ і не менше трьох членів з числа кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників, докторів та кандидатів наук.

  До складу комісії зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців,  два з яких мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї спеціальності.

  З метою об’єктивної оцінки знань здобувача при формуванні комісій для прийому кандидатських іспитів зі спеціальності Міністерством освіти і науки та ВАК України рекомендовано обмежувати участь наукових керівників аспірантів, а також розширювати склад комісій у випадку, коли науковий керівник входить до її складу, до 5 фахівців, переважно з числа докторів наук.

  Комісія з філософії повинна включати не менше двох викладачів, один з яких повинен бути доктором філософських наук, а інші можуть бути кандидатами філософських наук.

  В комісію з іноземної мови включаються викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь з тієї галузі науки, до якої відноситься за спеціальністю  дисертаційна  робота аспіранта (здобувача), і вільно володіють відповідною іноземною мовою. До спеціальних кафедр відносяться ті, профіль педагогічної та науково - дослідної діяльності яких повністю або в основному відповідає профілю дисертаційної роботи аспіранта (здобувача).

  Кандидатські іспити за рішенням комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів, або за переліком екзаменаційних питань, розроблених за типовою програмою профілюючою кафедрою та затверджених вченою радою інституту.

  Для підготовки до відповіді аспірант (здобувач) використовує екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

  Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

  При складанні кандидатського іспиту зі спеціальності позитивна оцінка ставиться у тому випадку, якщо  аспірант (здобувач) виявив глибокі знання у межах основної програми. Якщо хоч одне з двох - трьох запитань, поставлених аспіранту (здобувачу) за цією програмою, не одержують належного висвітлення, то аспірант (здобувач) отримує незадовільну оцінку та іспит припиняється. Оцінки "відмінно" та "добре" ставляться тільки у випадку вичерпних відповідей на запитання як за основною, так і додатковою програмою.

  На кожного аспіранта (здобувача) комісією заповнюється протокол кандидатського іспиту. До протоколу вносяться  прізвища тільки тих членів комісії, які були присутні на іспитах з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання, посади, шифру і назви спеціальності за діючою номенклатурою наукових працівників (шифр і назва спеціальності вказується тільки у протоколі кандидатського іспиту зі спеціальності).

  Протоколи іспитів разом з екзаменаційними листками подаються головою комісії у відділ докторантури і аспірантури  для реєстрації та затвердження директором у день прийому іспиту і зберігаються на протязі десяти років.

   Допуск аспірантів та здобувачів до кандидатських іспитів на кожну сесію здійснюється наказом директора.

  У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений директором до складання  іспиту протягом поточної сесії.

  В разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється. Рішення комісії може бути оскаржене здобувачем в терміни, встановлені приймальною комісією.

  Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у вигляді сесій: весняної та осінньої. Строки сесії встановлюються наказом по Інституту.  

  До складання кандидатських іспитів допускаються аспіранти, стажисти - дослідники та здобувачі прикріплені до відділів Інституту за наказом.

  Для своєчасного повідомлення у Міністерство освіти і науки України про  розклад прийому кандидатських іспитів та внесення до наказу про допуск до екзаменаційної сесії всієї кількості аспірантів та здобувачів необхідно суворо дотримуватись термінів запису на кандидатські іспити:

на весняну сесію – з 1 березня до 15 квітня;

на осінню сесію – з 1 липня до 15 вересня.

  Запис на кандидатські іспити здійснюється у відділі докторантури і аспірантури згідно поданими заявами.

  Аспірантам та здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит з іноземної мови, необхідно погодити з науковим керівником дисертаційної роботи фахову літературу з іноземної мови, яка повинна стосуватися тематики дисертаційних досліджень, і за якою складатиметься кандидатський іспит.

   На кафедрі іноземних мов ( ОНАХТ, вул. Канатна, 112; корп. В, поверх 3, ауд.337)  необхідно погодити з завідувачем кафедри обсяг літератури для перекладу: для аспірантів з відривом від виробництва - 750 тис. друк. знаків; для аспірантів без відриву від виробництва та здобувачів - 375 тис. друк. знаків, а також отримати картку обліку складання поза аудиторного читання і перекладу науково - технічної літератури з іноземної мови за фахом. У картці повинні бути вписані прізвище аспіранта (здобувача), місце роботи, посада, наукова спеціальність, за якою він навчається в аспірантурі або прикріплений здобувачем, прізвище  викладача іноземної мови. В цю картку викладач записує обсяг складеної аспірантом (здобувачем) фахової  літератури. Картка обліку прикладається до реферату, який друкується українською мовою  на 8 -10 стор.  та анотації до реферату іноземною мовою на 2 -3 стор.

  До іспиту допускаються аспіранти (здобувачі), які склали повний обсяг науково-технічної літератури за фахом, написали реферат та анотацію і підготували викладений іноземною мовою короткий огляд за тематикою дисертаційного дослідження.

  Списки аспірантів та  здобувачів, допущених до складання кандидатського іспиту, викладач подає на ім’я директора Інституту за три тижні до початку сесії. Після візування директора на протязі двох днів відділ аспірантури готує наказ щодо  списку аспірантів та  здобувачів, допущених до складання кандидатського іспиту.

  Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є своєчасне виконання реферату, що за перевіркою отримав позитивну оцінку. Рекомендації щодо написання реферату та їх орієнтовна тематика розроблені "Центром гуманітарної освіти", де їх можна одержати для ознайомлення. Обрана тема реферату повинна бути затверджена головою Одеського відділення "Центру гуманітарної освіти".

  Реферат має бути зданий на кафедру для перевірки не пізніше 10 днів до початку екзаменаційної сесії. Аспіранти стаціонарної форми навчання та стажисти - дослідники повинні захистити реферат на семінарських заняттях з філософії. Аспіранти - заочники та здобувачі доповідають основний зміст реферату під час складання кандидатського іспиту.

   З метою підготовки до кандидатського іспиту щорічно за встановленим розкладом для аспірантів стаціонару читається курс лекцій з філософії та проводяться семінарські заняття; для аспірантів - заочників та здобувачів читаються оглядові лекції. Щотижня на кафедрі проводяться індивідуальні консультації.

   Аспірантам (здобувачам), котрі складатимуть кандидатський іспит зі спеціальності, необхідно подати до початку сесії у відділ докторантури і аспірантури додаткову програму та екзаменаційні питання (або білети) за основною програмою. При відсутності затвердженої додаткової програми та переліку екзаменаційних питань аспірант (здобувач) до складання іспиту не допускається.

   Про складання кандидатських іспитів за заявою здобувача видається посвідчення встановленої форми. За місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине.

   Іноземні громадяни складають кандидатські іспиті на загальних підставах.

   Відповідальність за дотримання вимог встановленого порядку прийому кандидатських іспитів несе голова відповідної комісії зі складання кандидатського іспиту та адміністрація Інституту.