Відповідно до рішення засідання Вченої Ради Інституту (Протокол №2 від 26.02.2016р.) був розглянутий та схвалений Тематичний план науково-дослідних робіт та плани впровадження результатів НДР у народногосподарську практику та підготовки наукових кадрів на 2016 рік

АНОТОВАНІ ЗВІТИ ЗА БЮДЖЕТНОЮ ТЕМАТИКОЮ ІНСТИТУТУ  ЗА 2016 р.

 Виконання відомчої фундаментальної тематики:

НДР «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України» (науковий керівник А.І. Мартієнко, реєстраційний № 0116U000411, строк виконання 01.2016 – 12.2018 рр.).

НДР «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення» (наукові керівники теми: академік нан України, д.е.н., проф. Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. В.М. Лисюк, реєстраційний № 0116U000412, строк виконання 01.2016–12.2018 рр.).

НДР «Асиметрія ринків транспортних послуг: теоретичні основи визначення та управління в умовах децентралізації» (науковий керівник О.М. Котлубай, реєстраційний №0115U000694, строк виконання 01.2015-12.2017 рр.).

НДР «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки українського Причорномор’я» (науковий керівник д.е.н., проф. Л.Є. Купінець, реєстраційний № 0116U000413, строк виконання 01.01.2016–30.12.2018рр.).

  Виконання відомчої прикладної тематики:

НДР «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку українського Причорномор’я» (Наукові керівники В.М. Осипов, О.І. Лайко, реєстраційний № 0114U004455, строк виконання 07.2014 -12.2016 рр.).

 Цільова програма наукових досліджень Відділення економіки НАН України „Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період” (Рішення Бюро Відділення економіки  НАН України, протокол №4 від 19.03.2014 р.)

НДР «Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України» (науковий керівник А.І. Бутенко, реєстраційний №0112U004454, строк виконання 07.2014-12.2016 рр.).

 Госпдоговірна тема НДР

«Розробка парадигми й інструментів економічного зростання субрегіонів (на прикладі южненського субрегіону комінтернівського району одеської області)» (Науковий керівник – д.е.н., с.н.с. О.І. Лайко, період виконання – 1.03.16-21.12.16; договір № 1/16 від 01.03.2016р.).