очолює д.е.н, с.н.с.  

                                                                                             Мартієнко Антоніна Івановна

                                                                                                 Рік заснування - 1992 р.

 Головним науковим напрямком відділу є теоретичні та прикладні проблеми економіки природокористування і управління сталим розвитком територіальних економіко-екологічних систем.

  Наукові напрямки:

-   теорія та методологія збалансованого економічно ефективного, соціально орієнтованого та екологічно безпечного регіонального розвитку;

-   теоретико-методологічні засади та економічні механізми екологізації сучасних трансформаційних процесів в Україні;

-   дослідження сучасних моделей організаційно-економічних відносин природокористування та механізми їх реалізації;

-   розробка концептуальних засад модернізації економічних відносин та формування структурних зрушень форм власності на об’єкти природного капіталу;

-  інституційні засади розбудови організаційно-управлінської системи природокористування.

 

 

Відділ економічного регулювання природокористування, - початок свого існування пов’язує зі створенням у 1976 році наукової групи у складі відділу економіки моря та Світового океану Одеського відділення Інститут економіки Академії наук Української РСР.

Впродовж існування відділ кілька разів під впливом об’єктивних вимог часу та реалій економічного життя, вдосконалював напрямки наукових досліджень, але слід відзначити, що, по-перше, завжди це були найгостріші економічні проблеми охорони природи, природокористування та ресурсозбереження, а, по-друге, предмет досліджень практично не змінювався: це були концептуальні, теоретичні, методологічні та науково-практичні питання економіки, організації та управління охорони довкілля, природокористування ( в подальшому – забезпечення ресурсно-екологічної безпеки), розвитку економічних систем на різних рівнях їх ієрархії в різних формах прояву – об’єктових, локальних, регіональних, галузевих та міжгалузевих комплексних утворень тощо.

 Подальша трансформація тематичних акцентів досліджень у відділі спрямовується на питання наукового обґрунтування політики інституційно-організаційних перетворень у сфері природокористування, забезпечення на її основі сталого розвитку і конкурентоспроможності природокористування у рекреаційно-туристичній сфері, агропромисловому комплексі, розвитку міських агломерацій.

В цілому за період існування відділу видано більше 54 монографій, 13 підручників, 11 брошур. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 339 наукових статтях.

На протязі періоду існування відділу захищено 25 дисертацій, з яких 5 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. На сьогоднішній день проходять навчання шість аспірантів. У відділі працюють 3 доктори (Мартієнко А.І., Садченко О.В. та Хумарова Н.І.) та 3 кандидати економічних наук (Рассадникова С.І., Бондаренко С.А., Карпенко О.О.).

                                                                                                                           очолює д.е.н., професор 
Бутенко Анатолій Іванович
.
                                                                                                                          Рік заснування – 1992 р.

     Основні дослідження відділу пов’язані з теоретичними проблемами розвитку підприємництва, підвищення його ефективності в умовах трансформаційної економіки та його впливу на соціально-економічний розвиток регіону та держави в цілому.

 Наукові напрямки:

- формування підприємницького середовища та факторів, що його утворюють та  дослідження тенденцій розвитку підприємницького сектору економіки;
- формування та розробка концепції, методів та механізмів функціонування системи інституційного забезпечення підприємницького сектору економіки;
- визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємницького сектору економіки та розробка стратегії його реформування;
- розвиток підприємництва по секторам реальної економіки як механізм підвищення його конкурентоспроможності;
- дослідження механізмів узгодження інтересів підприємницьких структур та органів влади.

 
 

З початком процесу переходу економіки України на ринкові відносини та становлення її підприємницького сектору перед Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України об'єктивно постало завдання з вирішення актуальних проблем формування підприємницького сектору економіки. У зв'язку із цим, у червні 1992 р. Вченою Радою Інституту було ухвалене рішення про створення в структурі Інституту «Відділу розвитку підприємництва». З моменту організації відділу й до теперішнього часу його очолює заслужений діяч науки і техніки, доктор економічних наук, професор Анатолій Іванович Бутенко.

Відділ почав проводити дослідження проблем та умов розвитку підприємництва в часи зміни форм власності, нестабільності економічної, політичної і соціальної ситуації в Україні та її регіонів. Зусилля вчених були сконцентровані на теоретико-методологічних і прикладних дослідженнях щодо формування та функціонування підприємницького сектора, визначення його сутності, особливостей впливу на економіку країни та розробки рекомендацій відносно створення сприятливих умов для його розвитку.

Значним досягненням наукових досліджень, пов'язаних з рішенням проблем становлення підприємницького сектора економіки, стали наукові розробки керівника відділу Анатолія Івановича Бутенко[1]. Він один з перших звернувся до нової проблематики – розвитку підприємницького сектора в трансформаційній економіці країни[2] та побудови ефективного організаційно-економічного механізму його функціонування в регіоні[3].

Відділ тісно співпрацює з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і його представництвом в Одеській області, а сьогодні з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, з Одеською обласною державною адміністрацією, Одеською обласною радою, РНБО України, комітетами Верховної Ради України.

В цілому за період існування відділу видано більше 30 монографій, 5 підручників. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 250 наукових статтях.

В рамках інтеграції науки і освіти відділ докладає зусиль до співпраці і координації діяльності з науковими установами і вузами України відносно проблематики щодо розвитку і підвищення ефективності підприємництва. Укладені договори про наукове співробітництво з Інститутом економіки промисловості НАН України, Одеським державним економічним університетом, Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова, Одеською національною академією харчових технологій, Одеським національним політехнічним університетом, Хмельницьким технологічним університетом «Поділля», Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля тощо.

При відділі була створена школа менеджерів, в якій проходили навчання працівники середнього та малого бізнесу. Співробітники відділу постійно виконують експертні функції щодо наукових та дисертаційних праць і фундаментальних досліджень.

На протязі періоду існування відділу захищено 15 дисертацій, з яких дві на здобуття доктора економічних наук. У складі відділу 4 доктори (Бутенко А.І., Лазарєва Є.В., Уманець Т.В. та Шлафман Н.Л.) та  1 кандидат економічних наук (Карпінська Г.В.).

 

 

[1] Дисертаційная робота А.І. Бутенко «Організаційно-економічний механізм управління промисловістю в регіоні» 1992р.

[2] Держбюджетна тема ЕО-68 «Проблеми підвищення ефективності й розробка механізму стимулювання підприємництва в Україні в сфері матеріального виробництва» 1995-1996

[3] Держбюджетна тема ЕО-68 «Організаційно-економічний механізм керування підприємницькою діяльністю в регіоні» 1997-1999р.

                                                                                                                                       очолює д.е.н., професор
                                                                                                                          Купінець Лариса Євгеніївна
                                                                                                                               Рік заснування – 1971 р.

    Наукова діяльність відділу пов'язана з розроб-кою методології господарського освоєння ресурсів морського середовища та підвищення економіко-екологічної ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, забезпечення економіко-екологічної безпеки приморських регіонів.

 Наукові напрямки:
- теоретичні і прикладні основи формуван-ня системи інтегрованого управління природоко-ристуванням і природоохоронною діяльністю з метою підвищення соціально-економічної ефекти-вності використання природних ресурсів примор-ських регіонів і континентального шельфу України;

- методологічні і методичні основи формування економіко-екологічного прогно-зування соціально-економічного розвитку, ресурсно-екологічних трансформацій, приро-дно-техногенних кризових ситуацій;
- методологічні и методичні проблеми формування теорії та практики антикризо-вого управління природокористуванням;
- теоретичні і прикладні питання формування і реалізації механізмів забезпечення економіко-екологічної національної та міжнародної безпеки господарської діяльності в приморських регіонах і на акваторіях морів і океанів – важливих елементів виживання людства та природної спадщини.

  

У 1971 році, через рік після організації Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, було створено відділ економіки моря і Світового океану (з січня 1992 р. - економіко-екологічних проблем приморських регіонів), який очолив д.е.н., проф., член-кореспондент М.Т. Мелешкін.

Створення відділу такого профілю було здійснено вперше в СРСР і обумовлено новими факторами - викликами другої половини ХХ століття, пов'язаними з новими тенденціями освоєння природних ресурсів Світового океану, а саме:

- в 1971 році Генеральна Асамблея ООН оголосила період з 1971 по 1980 роки океанологічним десятиріччям (резолюція 2427-ХХIII), підкреслюючи зростаюче значення Світового океану у житті людства на найближчі десятиліття;

- в 1960-1970 -ті роки в Україні почала бурхливо розвиватись морська наука (вперше були створені Морський гідрологічний інститут АН УРСР, Севастопольська біологічна станція в складі Інституту біології південних морів АН УРСР, в м. Одесі та м. Севастополь були створені філії Державного океанографічного інституту та ін.);

- в Українському Причорномор’ї почали інтенсивно розвиватись морський транспортний комплекс (з'явилися нові морські порти Іллічівськ, Південний, Білгород-Дністровський, Усть-Дунайськ) і суднобудівні підприємства (у Миколаєві, Херсоні, Керчі, Севастополі, Феодосії);

- Чорноморський флот, що базувався в портах України, перетворився на одну з найпотужніших військово-морських структур в Європі.

Основним напрямком роботи відділу з моменту його створення був пошук шляхів і напрямків найбільш раціонального використання природних ресурсів морів і океанів з урахуванням необхідності їх відтворення; рішення економіко-екологічних проблем взаємодії процесів економічного розвитку і навколишнього середовища, у т.ч. таких, як підвищення народногосподарської ефективності господарської діяльності в приморських регіонах України; вирішення завдання запобігання забруднення Чорного моря континентальними скидами шляхом прогнозування його стану.

У різні роки в відділі працювали і працюють такі вчені, як Д.М. Толмазін, М.А. Розенгурт, О.В. Живицький, Н.Г. Ковальова, Р.О. Крижановський, С.К. Харічков, В.І. Моцаренко, Т.П. Галушкіна, Л.Л. Круглякова, Е.О. Доманюк, В.Б. Дроздов, О.М. Громова, В.М. Степанов , Н.І. Хумарова, В.О. Дергачов, В.В. Літовченко, І.Л. Літовченко, Н.М. Андрєєва, Л.Є. Купінець, О.Є. Рубель, О.О. Фесенко (Чуприна), В.І. Золотов, С.Г. Дем'яненко (Шунтова), Є.С. Пак, А.М. Медяная.

За час функціонування відділу було надруковано більше 100 фундаментальних наукових монографічних робіт, підготовлено 5 докторів та понад 30 кандидатів наук, які успішно використовують свій науковий потенціал у вирішенні актуальних економіко-екологічних проблем приморських регіонів. Науковий потенціал відділу розвивають 3 доктори (Андрєєва Н.М., Купінець Л.Є., Степанов В.М.) та 5 кандидатів економічних наук (Брошкова С.Л., Гетьман О.Л., Золотов В.І., Маркова Т., Фесенко О.О.).

       Відділ ринку транспортних послуг

 

очолює д.е.н., професор  Котлубай Олексій Михайлович

 Рік заснування – 1971 р.

                         

                                                 

      
 
 Головним напрямком відділу є наукове забезпечення ефективного функціонування ринку транспортних послуг та використання національної транспортно-технологічної системи.

   Наукові напрямки:

 - методологія формування морської транспортної політики та транспортної забезпеченості економіки України;

- методологія формування ефективного транспортного комплексу України як органічної складової європейської та світової транспортної си-стем;
- методологія формування та забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках транспортно-технологічних систем перевалки та  перевезення вантажів;
- наукове супроводження розробки умов та правил зі спрощення організаційних та формальних процедур на шляху вільного просування товарів;
- наукове обґрунтування шляхів вирішення проблемних питань функціонування та розвитку транспортної системи України в умовах міжнародної інтеграції.

 

 

Відділ був створений у 1971 році, очолив його доктор технічних наук, професор Анатолій Ананійович Союзов. Під його керівництвом відбувалось становлення наукового колективу, формування наукової проблематики, основні напрями якої в той період були пов’язані з удосконаленням організації роботи флоту та дослідженням проблем організації морських контейнерних перевезень, що одержали розвиток на початку 70-х років.[1] За редакцією професора А.А.Союзова наприкінці 70-х років видано підручник з організації та планування роботи морського транспорту[2].

Отримані науковцями відділу результати щодо формування сучасної національної морської транспортної політики дозволяють виділити певні етапи розвитку торгівельного мореплавання України. Його подальший розвиток буде пов'язаний з оптимізацією складу та структури флоту відповідно до майбутніх тенденцій і пропорцій міжнародних морських перевезень та технічних вимог, що забезпечить постійне поступове підвищення ефективності функціонування економіки України.[3],-[4]

В сферу наукових інтересів вчених відділу входять також питання, пов’язані з іншими видами транспорту та сформованими на їх базі ТТС. Розроблено наукові основи економічних відносин, які повинні діяти між суб’єктами господарювання у цих сферах.[5]

Відображені у наукових дослідженнях відділу ринку транспортних послуг ІПРЕЕД НАН України розробки розкривають багатогранність наукових підходів до вирішення найскладніших проблем суспільства. Першочергового рішення потребує питання вибору шляху розвитку країни, який безумовно, повинен бути інноваційним. Використання наукоємних, ресурсо- та енергозберігаючих технологій надасть можливість зростання ефективності національної економіки, побудови сучасного суспільства. При цьому саме наука є основою такого шляху, що відображується у великих інноваційних проектах, генеруванні ідей, які забезпечать високі темпи розвитку економіки, представленні інтелектуального капіталу, визначаючого рівень розвитку нації. У цій системі координат відділ ринку транспортних послуг, його науковці та провідні спеціалісти на протязі усіх років займають гідне місце та вносять безперечно вагомий вклад у формування та розвиток української держави.

За період існування відділу опубліковано більше 500 наукових праць, зокрема, 35 особистих та колективних монографій, 10 підручників та навчальних посібників, 12 методичних рекомендацій, захищено понад 80 кандидатських та докторських дисертацій по проблемам транспортної галуззі та зв’язку.

На сьогодняшній час в відділі працюють 3 доктори (Котлубай О.М., Ільченко С.В., Липинська О.А.) та 3 кандидати економічних наук (Познанська І.В.(докторант), Кухарчик В.Г., Мельник С.В.(сумісник), Мінаков С.В.), які займаються підготовкою наукових кадрів шляхом наукового керівництва аспірантами.

 

[1] Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України /Під загальною редакцією О.М. Котлубая// ІПРЕЕД НАН України. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2011. – 432с.

[2] Котлубай А.М. Проблемы теории и практики развития морского транспорта/ А.М. Котлубай //ИПРЭЭИ НАН Украины /. – Одесса. ИПРЭЭИ, 2011. – 268с.

[5] Котлубай О.М. Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів/ О.М. Котлубай //ІПРЕЕД НАН України /. – Одеса. ІПРЕЕД, 2012. – 200с.

[3] Вопросы создания АСУ морским транспортом/[под ред. А.А. Союзова] — К.: Институт экономики АН УССР, Одесское отделение, 1974.—102с.

[4] Союзов А.А. Организация и планирование работы морского флота/ [учебник для ВУЗов Мортранс] — М.: «Транспорт»,1979.—416с.

 

 

 

 

Відділ межрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор`я                

                                                                                           очолює академік НАН України, д.е.н., професор

                                                                                                            Буркинський Борис Володимирович

                                                                                   Рік заснування – 1970 р. Рік реорганізації - 2014 р.

       Відділ створено на базі відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів (1970 р.). Основу наукових досліджень відділу складають теоретичні та прикладні аспекти підвищення соціально-економічної результативності інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я, та розробка механізмів підвищення ефективності міжрегіональних та транскордонних взаємозв’язків.

  Наукові напрямки:

 -    теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення управління соціально-економічним розвитком Українського Причорномор’я;

 -    обґрунтування механізмів забезпечення привабливого інвестиційно-інноваційного клімату регіону;

 -    визначення переваг і проблем щодо участі Чорноморського сегменту в міжнародного ринку розподілу праці;

 -    розробка стратегії та механізмів комплементарного включення Чорноморського регіону в інтеграційні процеси;

 -    інституційні механізми ефективного інвестиційного та інноваційного забезпечення соціально-економічного розвитку в Українському Причорномор’ї.

 

 

Відділ був створений у 1970 році як сектор досліджень соціологічних проблем. У той період в СРСР загострився інтерес до соціології та соціологічних досліджень. У 1974 році в процесі структуризації наукових напрямів і кадрового потенціалу Інституту на базі сектора був створений відділ соціологічних проблем управління. Очолила сектор, а потім відділ кандидат філософських наук Попова Ірина Марківна - одна із засновників школи сучасної української соціології, яка стала згодом першим в Україні доктором філософських наук за спеціальністю «соціологія». Тематика досліджень відділу концентрувалась на вивченні проблем плинності та мобільності кадрів, міжособистісних відносин, стійкості та адаптації трудових колективів, формування виробничого потенціалу промислових підприємств, соціального управління, розвитку заводського сектору науки.

Отримані наукові та науково-прикладні результати відділу співробітники впроваджують в освітній процес, зокрема, в Одеському національному економічному університеті, Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, Одеському національному політехнічному університеті, Одеській академії харчових технологій, Християнському гуманітарно-економічному відкритому університет, Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Співробітниками постійно впроваджуються результати наукових досліджень в учбові підручники з різних напрямків його наукової діяльності[1].

На базі відділу діє філія кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, в рамках якої студенти під керівництвом співробітників відділу здійснюють наукові дослідження, готують наукові публікації та магістерські проекти, залучаються до виконання наукових досліджень на замовлення підприємств. Після успішного проходження стажування в рамках філії кафедри найкращі студенти приймаються на роботу у відділ та вступають до аспірантури Інституту. В цілому ж, науково-дослідна робота студентів у відділі сприяє активізації їх творчого мислення, використання наукових методів у вирішенні конкретних економічних ситуацій, що підвищує якість підготовки спеціалістів для економіки регіону.

Відділ не залишається осторонь процесу розробки і прийняття важливих законодавчих документів. Зокрема надано пропозиції до таких законопроектів як «Про засади державної регіональної політики», «Про науку і науково-технічну діяльність», спільно із Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Одеською державною обласною адміністрацією розробляється Державна стратегія розвитку Українського Придунав’я. Систематично до регіональних та центральних органів влади спрямовуються аналітичні та доповідні записки із пропозиціями вдосконалення державної та регіональної політики економічного розвитку.

Відділ співпрацює із такими міжнародними організаціями, як Арабська спілка чавуну та сталі, Болгаро-Українська господарська палата, міжнародний проект Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність». Співробітники відділу мають публікації як в країнах близького (Росія, Молдова, Румунія, Польща, Болгарія), так і далекого зарубіжжя (Японія, Сирія).

В цілому за останні роки існування відділу соціально-економічного розвитку приморських регіонів (з 1.07.2014 перейменовано у відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я) видано близько 20 монографій, 10 підручників, 3 брошури. Наукові та науково-практичні здобутки знайшли своє відображення в більш ніж 230 наукових статтях.

Захищено 8 дисертацій, з яких 3 на здобуття доктора економічних наук. На сьогоднішній день проходять навчання вісім аспірантів. У складі відділу 4 доктори економічних наук (академік Буркинський Б.В., Горячук В.Ф., Лайко О.І., Осипов В.М.), 1 доктор географічних наук (Дергачов В.О.) та 1 кандидат економічних наук (Єрмакова О.А.).

 

 

 

[1] Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник; 3-тє вид. перероб. та доп. / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Осипова В.М. - К.:ЦУЛ, 2007. – 544 с.;

- Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге перероб. та доп. / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, В.М. Осипова. - К: ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

- Єрмакова О.А., Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність регіону. – О: Фенікс, 2013. – 334 с.

                           Відділ ринкових механізмів і структурБуркинский Б.В.
 
очолює д.е.н., професор 
Лисюк Володимир Митрофанович
 

 

Рік заснування – 1970 р.

Головним науковим напрямком відділу є розв’язання теоретичних проблем та розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвитку ринкових відносин та формування ринкових технологій регулювання економічних систем.

 

Наукові напрямки:

- методологія та методи дослідження товарних ринків, інструментарій оцінки та механізми їх регулювання;

- теоретичні та методологічні засади розвитку конкуренції – проблеми збалансування державних та ринкових важелів управління;

- методологія формування відтворювальних процесів на регіональних ринках та їх регулювання;

- засади конкурентоспроможності вітчизняних товарів та підприємств – принципи, методи, методики оцінки та аналізу конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

- промислова та протекціоністська політика у зміцненні та захисті внутрішніх ринків;

- регіональна інноваційно-інвестиційна політика та ефективність інноваційних процесів, їх моделювання.

 

 

Відділ ринкових механізмів і структур було створено у 1970 році, його очолив відомий вчений-економіст у галузі економіки підприємств д.е.н., професор Леонід Веніамінович Барташов, що працював в Інституті по 1981 рік. З 1981 року по 2013року керував відділом академік НАН України, д.е.н., професор Борис Володимирович Буркинський. З 2014р. відділ очолив д.е.н., професор Володимир Митрофанович Лисюк. Спочатку відділ у відповідності зі своїми основними науковими напрямками називався «Відділ економіки та організації виробництва», а в 1991 році у зв'язку з новими завданнями, що поставлені перед економічною наукою і Інститутом, було перейменовано в «Відділ ринкових механізмів і структур».

Відділ було створено для розробки нових форм організації промислового виробництва, його підготовки, удосконалення організації виробничої інфраструктури, підвищення ефективності окремих видів виробництва, впровадження нових видів устаткування, механізації й автоматизації.

Напрямком наукової роботи відділу в найближчій перспективі передбачається дослідження відтворювальної функції товарних ринків і її реалізації як шлях переходу до інноваційної моделі економічного росту. У рамках даної тематики планується вдосконалити теоретико-методологічні підходи до аналізу відтворювальних процесів на сучасному етапі розвитку економіки, розробити методичні основи аналізу відтворювальних процесів і вдосконалити концепцію їх регулювання на товарних ринках з метою ефективного подолання наслідків кризових явищ і переходу до інноваційної моделі економічного розвитку.

На сьогоднішній час у складі відділу 2 доктори наук (з них академік Буркинський Б.В., Лисюк В.М.) та 4 кандидати (Антонюк П.О., Нікішина О.В., Тараканов М.Л., Циналєвська І.А.).