Паспорти спеціальностей,

за якими у Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України здійснюється підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів, а також проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

 

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;

08.00.06 - економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

Зразок заяви для складання кандидатських іспитів

 Директору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

НАН України,

акад. НАН України, д.е.н, проф.

Буркинському Б.В.

аспіранта ___ року навчанняз (без) відривом (у) від виробництва

відділу _____________________________

_____________________________________________

(вказати прізвище, імя, по батькові повністю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

      Прошу допустити мене до складання кандидатського іспиту зі спеціальності (вказати шифр та назву спеціальності) у весняну (осінню) сесію 20__ року відповідно до індивідуальної науково-навчальної програми (індивідуального плану роботи).

Дата                                                                                                                          Підпис аспіранта (здобувача)

 

Віза завідувача відділу, директора Інституту та наукового керівника здобувача

 

Перелік типових (основних) програм кандидатських іспитів із економічних спеціальностей

у Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

         Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОН, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, відділом, лабораторією.

     Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

     За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

  08.00.03 – економіка та управління національним господарством);

  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

  08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;

  08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2018 РІК


за державним замовленням
з відривом та без відриву від виробництва
за спеціальностями та в обсязі:

 

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Держзамовлення

Всього:

З відривом від виробництва

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

2

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

1

1

 

 

Всього:

3

3

 Документи приймаються до 10 вересня 2018 року. Зарахування проводиться  з 01 листопада 2018 року.

 Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», на підставі Закону України від 01.07.2014 року 1556-VII «Про вищу освіту» та Правил прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ІПРЕЕД НАН України в 2018 році (затверджено Рішенням Вченої ради Інституту, протокол №13 від 19.12.2017р.), вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (або особову картку працівника), підписаний та завірений.
 3. Автобіографію.
 4. Список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності).
 5. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності*.
 6. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника або завідувача відповідного наукового відділу Інституту.
 7. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о/086-у.
 8. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію додатку до диплому залікової відомості (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).
 9. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2-С2 (за наявності).
 10. Копію паспорта (сторінки 1, 2 та сторінку з пропискою).
 11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 12. Копію військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов`язаних.
 13. Копію трудової книжки для працюючих (засвідчену в установленому порядку).
 14. Рекомендацію  Вченою ради ЗВО, наукової установи (за наявності).
 15. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
 16. Три фотографії (3x4 см).

 Документи подаються у швидкозшивачі з файлами.

 Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток (посвідчення офіцера) та трудова книжка подаються вступником особисто.

Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок - п`ятниця: з 9.00 до 17.00

субота-неділя: вихідні.

Довідки за адресою:

 65044 м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.
Тел. / факс: (048) 722-66-11;
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 Контактна особа:

 Булаурі Марина Василівна.
Каб. №2, адмінкорпус, відділ кадрів. Час прийому: з 1000 до 1200, з 1300 до 1500.

Тел. роб. (048) 743-61-97

 * Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.


 

  Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук. З огляду на це  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України при проведенні/складанні іспитів керується положеннями  Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів" від 01.03.1999 №309". 

   Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.

   Як іноземна мова може складатися англійська, німецька, іспанська, італійська, французька. Іноземні аспіранти в якості іноземної мови складають українську або російську мову.

  Кандидатські іспити з іноземної мови та філософії, складаються типовими програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Кандидатський іспит зі спеціальності складається за двома програмами: типовою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і додатковою, яка розробляється відповідною кафедрою персонально для кожного аспіранта (здобувача) і затверджується вченою радою інституту не пізніше двох місяців до строку складання кандидатського іспиту. Додаткова програма повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності, питання, пов’язані з напрямком досліджень аспіранта (здобувача), враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки та містити список найновішої наукової літератури (за останніх 5 років).

  Кандидатський іспит зі спеціальності повинен виявити рівень теоретичної та професійної підготовки здобувача наукового ступеня, знання загальних концепцій, основних теоретичних та практичних проблем, історію формування та розвитку даної галузі науки, виявити обізнаність у науковій літературі, включаючи періодичні видання, та володіння сучасними методами наукових досліджень. Здобувач повинен показати знання сучасного стану проблем та перспектив розвитку відповідної галузі науки, актуальність, новизну та практичне значення досліджень за темою дисертації.

  За рішенням комісії іспит, в залежності від обсягу матеріалу, може проводитись у два етапи з виставленням загальної оцінки.

  При відсутності в Інституті типової програми з відповідної спеціальності прийом кандидатського іспиту не допускається.

  Інститут має право приймати кандидатські іспити тільки за тими  спеціальностями, за якими в університеті відкрита аспірантура або функціонують спеціалізовані вчені ради.

  Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлена дисертаційна робота, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі наук.

  Повідомлення встановленого зразка про приймання цих іспитів надсилається до ВАК України на бланку установи, при якій функціонує спеціалізована вчена рада, за підписом голови спеціалізованої вченої ради та з печаткою установи за місяць до складання іспиту.

  Комісії для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються  наказом по Інституту перед кожною сесією у складі голови /  директора інституту/ і не менше трьох членів з числа кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників, докторів та кандидатів наук.

  До складу комісії зі спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців,  два з яких мають бути докторами наук, третій - кандидатом наук з цієї спеціальності.

  З метою об’єктивної оцінки знань здобувача при формуванні комісій для прийому кандидатських іспитів зі спеціальності Міністерством освіти і науки та ВАК України рекомендовано обмежувати участь наукових керівників аспірантів, а також розширювати склад комісій у випадку, коли науковий керівник входить до її складу, до 5 фахівців, переважно з числа докторів наук.

  Комісія з філософії повинна включати не менше двох викладачів, один з яких повинен бути доктором філософських наук, а інші можуть бути кандидатами філософських наук.

  В комісію з іноземної мови включаються викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь з тієї галузі науки, до якої відноситься за спеціальністю  дисертаційна  робота аспіранта (здобувача), і вільно володіють відповідною іноземною мовою. До спеціальних кафедр відносяться ті, профіль педагогічної та науково - дослідної діяльності яких повністю або в основному відповідає профілю дисертаційної роботи аспіранта (здобувача).

  Кандидатські іспити за рішенням комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів, або за переліком екзаменаційних питань, розроблених за типовою програмою профілюючою кафедрою та затверджених вченою радою інституту.

  Для підготовки до відповіді аспірант (здобувач) використовує екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.

  Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

  При складанні кандидатського іспиту зі спеціальності позитивна оцінка ставиться у тому випадку, якщо  аспірант (здобувач) виявив глибокі знання у межах основної програми. Якщо хоч одне з двох - трьох запитань, поставлених аспіранту (здобувачу) за цією програмою, не одержують належного висвітлення, то аспірант (здобувач) отримує незадовільну оцінку та іспит припиняється. Оцінки "відмінно" та "добре" ставляться тільки у випадку вичерпних відповідей на запитання як за основною, так і додатковою програмою.

  На кожного аспіранта (здобувача) комісією заповнюється протокол кандидатського іспиту. До протоколу вносяться  прізвища тільки тих членів комісії, які були присутні на іспитах з обов'язковим зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання, посади, шифру і назви спеціальності за діючою номенклатурою наукових працівників (шифр і назва спеціальності вказується тільки у протоколі кандидатського іспиту зі спеціальності).

  Протоколи іспитів разом з екзаменаційними листками подаються головою комісії у відділ докторантури і аспірантури  для реєстрації та затвердження директором у день прийому іспиту і зберігаються на протязі десяти років.

   Допуск аспірантів та здобувачів до кандидатських іспитів на кожну сесію здійснюється наказом директора.

  У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений директором до складання  іспиту протягом поточної сесії.

  В разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється. Рішення комісії може бути оскаржене здобувачем в терміни, встановлені приймальною комісією.

  Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у вигляді сесій: весняної та осінньої. Строки сесії встановлюються наказом по Інституту.

  Як правило, весняна сесія проводиться  з 15 травня до 15 червня, осіння - з 10 жовтня до 10 листопада.

  До складання кандидатських іспитів допускаються аспіранти, стажисти - дослідники та здобувачі прикріплені до відділів Інституту за наказом.

  Для своєчасного повідомлення у Міністерство освіти і науки України про  розклад прийому кандидатських іспитів та внесення до наказу про допуск до екзаменаційної сесії всієї кількості аспірантів та здобувачів необхідно суворо дотримуватись термінів запису на кандидатські іспити:

на весняну сесію – з 1 березня до 15 квітня;

на осінню сесію – з 1 липня до 15 вересня.

  Запис на кандидатські іспити здійснюється у відділі докторантури і аспірантури згідно поданими заявами.

  Аспірантам та здобувачам, котрі складатимуть кандидатський іспит з іноземної мови, необхідно погодити з науковим керівником дисертаційної роботи фахову літературу з іноземної мови, яка повинна стосуватися тематики дисертаційних досліджень, і за якою складатиметься кандидатський іспит.

   На кафедрі іноземних мов ( ОНАХТ, вул. Канатна, 112; корп. В, поверх 3, ауд.337)  необхідно погодити з завідувачем кафедри обсяг літератури для перекладу: для аспірантів з відривом від виробництва - 750 тис. друк. знаків; для аспірантів без відриву від виробництва та здобувачів - 375 тис. друк. знаків, а також отримати картку обліку складання поза аудиторного читання і перекладу науково - технічної літератури з іноземної мови за фахом. У картці повинні бути вписані прізвище аспіранта (здобувача), місце роботи, посада, наукова спеціальність, за якою він навчається в аспірантурі або прикріплений здобувачем, прізвище  викладача іноземної мови. В цю картку викладач записує обсяг складеної аспірантом (здобувачем) фахової  літератури. Картка обліку прикладається до реферату, який друкується українською мовою  на 8 -10 стор.  та анотації до реферату іноземною мовою на 2 -3 стор.

  До іспиту допускаються аспіранти (здобувачі), які склали повний обсяг науково-технічної літератури за фахом, написали реферат та анотацію і підготували викладений іноземною мовою короткий огляд за тематикою дисертаційного дослідження.

  Списки аспірантів та  здобувачів, допущених до складання кандидатського іспиту, викладач подає на ім’я завідувача кафедри іноземних мов за три тижні до початку сесії. Завідувач кафедри на протязі двох днів подає загальні списки аспірантів та  здобувачів, допущених до сесії, у відділ аспірантури для підготовки наказу.

  Умовою допуску до складання кандидатського іспиту з філософії є своєчасне виконання реферату, що за перевіркою отримав позитивну оцінку. Рекомендації щодо написання реферату та їх орієнтовна тематика розроблені кафедрою філософії, де їх можна одержати для ознайомлення. Обрана тема реферату повинна бути затверджена керівництвом кафедри.

  Реферат має бути зданий на кафедру для перевірки не пізніше 10 днів до початку екзаменаційної сесії. Аспіранти стаціонарної форми навчання та стажисти - дослідники повинні захистити реферат на семінарських заняттях з філософії. Аспіранти - заочники та здобувачі доповідають основний зміст реферату під час складання кандидатського іспиту.

   З метою підготовки до кандидатського іспиту щорічно за встановленим розкладом для аспірантів стаціонару читається курс лекцій з філософії та проводяться семінарські заняття; для аспірантів - заочників та здобувачів читаються оглядові лекції. Щотижня на кафедрі проводяться індивідуальні консультації.

   Аспірантам (здобувачам), котрі складатимуть кандидатський іспит зі спеціальності, необхідно подати до початку сесії у відділ докторантури і аспірантури додаткову програму та екзаменаційні питання (або білети) за основною програмою, При відсутності затвердженої додаткової програми та переліку екзаменаційних питань аспірант (здобувач) до складання іспиту не допускається.

   Про складання кандидатських іспитів за заявою здобувача видається посвідчення встановленої форми. За місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине.

   Іноземні громадяни складають кандидатські іспиті на загальних підставах.

   Відповідальність за дотримання вимог встановленого порядку прийому кандидатських іспитів несе голова відповідної комісії зі складання кандидатського іспиту та адміністрація Інституту.