Котлубай Олексій Михайлович

 Народився 15 липня 1957 року в м. Одесі.

 У 1979 році закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту.

 У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методів оцінки ефективності координації роботи різних видів транспорту в транспортних вузлах».

  У 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: «Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України».

  Котлубай О.М. відомий як учений-економіст, який плідно працює над обґрунтуванням та реалізацією альтернативних варіантів і підходів до вирішення актуальних проблем становлення національного торгового судноплавства як зрілої ринкової структури, яка здатна до виживання, функціонуванню та розвитку в конкурентно-ринковому середовищі.

  Наукові інтереси професора Котлубая О.М. і очолюваної ним наукової школи спрямовані на вирішення теоретичних проблем формування сучасної міжнародної судноплавної політики, національної морської політики України, методичного інструментарію та законодавчого забезпечення розвитку міжнародного та національного морського судноплавства, морської торгівлі України, фрахтової незалежності національних зовнішньоторговельних зв'язків.

  Серед наукових результатів, отриманих під його безпосереднім керівництвом, які визнані на міжнародному рівні потрібно відзначити обґрунтування існування короткострокових циклів світової морської торгівлі нафтою і нафтопродуктами; моделювання залежностей економічних умов тайм-чартеру (оренди судів) від його тривалості; розвиток понятійного інструментарію реєстрації суден уточнення визначення одиниці виміру послуги з морського перевезення вантажів.

  Під керівництвом Котлубая О.М. в Україні сформувалося і набуває подальший розвиток науковий напрям - формування сучасної національної судноплавної політики України як складової морської політики держави. Вченим доведено, що внутрішньополітичні фактори ефективного розвитку національного судноплавства формуються передусім як результат інституалізації сполучених сфер діяльності тобто фрахтування, морського права, страхування, а також становлення і розвитку в країні морських традицій, яке забезпечує розуміння всіма верствами суспільства ролі і місця торгового судноплавства в процесі економічного зростання держави.

  Котлубай О.М. безпосередньо очолював виконання фундаментальних і науково-практичних робіт, зокрема: Багатоцільова програма розвитку Об'єднання «Український комерційний флот» Мінтрансу України (2002-2003рр.); Проект Положення про умови і порядок реєстрації ліній закордонного плавання (2003р.);  Обґрунтування обсягів перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів морським і річковим транспортом України (2003р.); Транспортна область в системі пріоритетів розвитку економіки України (2001-2003рр.); Проект Програми розвитку транспортно-дорожнього комплексу України (розділ Морський транспорт) (2004р.); Розробка теоретичних основ функціонування морського транспорту України в ринкових умовах (2004р.); Розробка методологічних основ формування цін на продукцію морських торговельних портів і судноплавних компаній в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку транспортних послуг (2005р.); Проект Програми розвитку морського і річкового транспорту України до 2010 р. (2005р.); Методологічні засади функціонування морського транспорту України в ринкових умовах (2006р.); Підвищення внеску транспорту України у внутрішній валовий продукт і поліпшення його структури (2004-2006рр.); Розробка Національних правил щодо ціноутворення та перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у змішаному наземно-водному сполученні (2006-2009рр.); Розробка проектів Морської доктрини України та Закону України «Про морську політику України (2008-2009рр.), в яких було доведено, що в ситуації, яка склалися в економіці, доцільний рівень розвитку національного морського судноплавства, з урахуванням особливостей прояву зовнішньополітичних чинників, повинен встановлюватися не просто за критеріями забезпечення фрахтової незалежності зовнішньої торгівлі та ефективної участі в перевезеннях вантажів світового фрахтового ринку, а враховувати необхідність забезпечення конкурентоспроможності на світових товарних ринках товарів стратегічного експорту країни і групи транзитних вантажів, перевезення яких забезпечує ефективне використання її транзитного потенціалу.

  Результати досліджень, відображені в наукових роботах Котлубая О.М. загальна кількість яких перевищує 160, серед яких 14 монографій і навчальних посібників для вищих навчальних закладів.

  Наукову роботу Котлубай О.М. поєднує з педагогічною діяльністю, підготовкою та атестацією наукових кадрів. Ним підготовлено 15 кандидатів і докторів наук. Очолює філії кафедр Одеського національного морського університету та Одеської національної морської академії, які створені при Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, голова спеціалізованої вченої ради в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і бере участь у роботі редакційних колегій двох збірок наукових праць, віце-президент асоціації морського права України, експерт Міжнародної асоціації судновласників Чорноморсько-Азовського басейну.