Липинська О.А.

Становлення та розвиток транзитного потенціалу України : монографія / Липинська Олена

Андріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 396 с.

ISBN 978-966-02-6438-0

   

У монографії розглядаються питання оцінки транзитного потенціалу України й вплив транспортної інфраструктури на конкурентне положення товарів на світових ринках. Досліджено міжнародні норми регулювання вантажних перевезень, процеси спрощення організаційних процедур морській торгівлі, сформульовані концептуальні положення національних правил здійснення вантажних перевезень різними видами транспорту в морської торгівлі.

 

 

 

 

Ильченко С.В.

Украина в мировой транспортной системе: перспективы функционирования и развития : монография / С.В. Ильченко ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и экон.-эколог. исследований. – Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2012. – 456 с.

ISBN 978-966-02-6467-0

У монографії представлено комплексний підхід до вирішення проблем ефективного функціонування усіх підсистем транспортної галузі. Проведено аналітичний огляд сучасних загальносвітових тенденцій побудови та розвитку систем перевезення вантажів та пасажирів, визначені специфіка та напрями процесів трансформації, їх вплив на національну транспортну систему. З урахуванням того факту, что на сьогодня склалися жосткі умови конкурентної боротьби як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках, та з ціллю раціоналізації процесу прийняття рішення запропоновані системні принципи, оптимізаційні моделі та програмно-цільовий підхід до побудови взаємовідносин в галузі. В результаті проведеного дослідження та з урахуванням викладених аспектів представлено основні пріорітети ровитку, обгрунтовані необхідні умови та першочергові напрямки розвитку конкурентоздатного сучасного національного транспортного комплексу. Запропонована монографія приназначена для наукових робітників та спеціалістів в області економіки та організації транспорту.

 

   
   

Бутенко А.І.

Потенціал малого підприємництва в парадигмі сталого розвитку / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарєва, Н. Л. Шлафман ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Інтерпринт, 2012. – 108 с.

ISBN 978-966-2139-29-7

У монографії розглянуто основні проблеми визначення місця та ролі малого підприємництва в концепції сталого розвитку країни, запропоновано заходи щодо ефективного використання потенціалу малого підприємництва для сталого розвитку країни та заходи щодо вдосконалення підприємницького середовища, реалізація яких доцільна на державному рівні. Викладено методичний підхід до оцінки потенціалу малого підприємництва (у т.ч. інноваційного) в регіонах у межах концепції сталого розвитку. Рекомендується студентам, аспірантам, викпадачам економічних навчальних закладів, широкому колу осіб, що цікавляться проблемами розвитку національної економіки.

   

Діагностика інвестицій в природоперетворювальні проекти: методологія, методи та прикладні аспекти : монографія / С. К. Харічков, Н. М. Андрєєва, О.Є. Рубель та ін. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 208 с.

ISBN 978-966-02-6404-5

В роботі узагальнено підходи та  сформовано положення системної методології еколого-економічної діагностики природоперетворювальних проектів. Авторами запропоновано: визначення предметної сфери системних досліджень діагностики  природоперетворювальних проектів, розробка базових понятійно-категоріальних основ діагностики природоперетворювальних проектів; системологія видів і типів процесу діагностики інвестицій в природоперетворювальні проекти; вивчення сутності і розробка процедури проведення еколого-економічної атестації, виходячи з особливостей їх фінансування і реалізації природоперетворювальних проектів; розробка алгоритму проведення еколого-економічних експертних оцінок як додаткового інструменту ухвалення управлінських рішень у рамках системної діагностики інвестицій в природоперетворювальні проекти. Наведено огляд економіко-екологічних положень адаптації механізмів впровадження Стратегічної екологічної оцінки щодо природоперетворювальних проектів на прикладі Українського Придунав’я. Здійснена  розробка методологічних основ впровадження трансакційного аналізу природоперетворюючих проектів з урахуванням наслідків будівництва та експлуатації Дунай-Дністровської зрошувальної системи. Пропонуєстья для уваги фахівцям в сфері природокористування та регіонального управління, вченим, студентам, викладачам.

 

   

Запровадження принципів «глобального зеленоrо курсу» у модель економічного розвитку України : наук. доповідь / [, Галушкіна Т.П., Мусіна Л.О. ; за наук. ред. Буркинського Б.В.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 48 с.

ISBN 978-617-671-04-2

Наукову доповідь підготовлено колективом Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України при сприянні та фінансовій підтримці ЮНЕП в межах Проекту «Допомога у формуванні національного бачення України в рамках підготовки до Конференції із сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро у 2012 р.» з залученням провідних фахівців Інституту проблем природокористування та екології НАН України, ДУ «Інституту економіки nриродокористування та сталого розвитку НАН України», Інституту регіональних досліджень НАН України, Інституту географії НАН України, Львівського національного лісотехнічного університету  України, Державної екологічної академії післядипломної  освіти  та  управління  Міністерства екології та природних  ресурсів  України,  Сумського державного  університету та громадських  організацій.

У науковій доповіді розглянуто хронологію світових тенденцій формування «зеленого» курсу економіки; наведено оцінку інституціональних передумов та існуючої динаміки зеленого росту в Україні. Обґрунтовано складові та переваги «зеленої» економіки; надано пропозиції щодо розробки доктрини ««зеленої» економіки як парадигми економічного зростання країни.

   

Степанов В.Н.

Многокритериальная оценка эффективности природопреобразующих проектов (методологические и методические основы и приложения) :  монографія / В.Н. Степанов, Е.В. Степанова; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2012. – 130 с.

ISBN 978-966-02-6512-7   

                               

В данной работе обсуждаются вопросы формирования методологических положений и методических подходов к многокритериальной оценке социально-экономико-экологической эффективности природопреобразующих проектов на стадии исследовательского проектирования (прединвестиционного исследования). Рассматривается контекст учета многофункциональности целей и взаимосвязанности с ней многокритериальности задач принятия проектных решений.

Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури природокористування : монографія / [Харічков С.К., Бережна І.В., Купінець Л.Є.та ін. ] ; під ред. С.К. Харічкова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2012. – 356 с.

ISBN 978-966-02-6493-9

У монографії систематизовано сучасне бачення організаційних аспектів та теоретико-концептуальні засади розбудови екологічної інфраструктури як складової єдиного інфраструктурного комплексу соціо-еколого-економічних систем. Пропонована увазі читача монографія висвітлює науковий доробок фахівців інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України щодо дослідження загальних теоретичних аспектів формування екологічної інфраструктури, прикладних рішень розбудови екологічної інфраструктури у морегосподарському та агропромисловому комплексах економіки. Особливу увагу приділено питанням формування інвестиційної привабливості, запровадженню механізмів державно-приватного партнерства у формуванні та розбудові екологічної інфраструктури. Інструментальні засоби розбудови екологічної інфраструктури у роботі проілюстровано на прикладах екологічної паспортизації як інформаційно-аналітичної бази розбудови економічної інфраструктури суб'єкту природокористування та екологічного страхування як складової інструментального блоку екологічної інфраструктури державного та регіонального рівнів. Видання спрямоване науковцям, фахівцям управлінських інституцій, а також викладачам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів, наукові та фахові інтереси яких торкаються проблеми управління природокористуванням в сучасних умовах модернізації суспільно-економічного розвитку України, переходу до світових стандартів збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку.

   

Колісник Б.І.

Інтегроване управління лісовим комплексом : монографія / Б.І. Колісник ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : Фенікс, 2012. – 582 с.

ISBN 978-966-02-6405

У монографії розглядаються проблеми формування економіко-екологічних основ інтегрованого управління лісовим комплексом та розроблено пропозиції теоретико-методологічного та прикладного характеру щодо їх вирішення. Проведено аналіз системи управління, природно-ресурсного потенціалу, стану та тенденцій розвитку, представлено системну характеристику конфліктних і кризових ситуацій, а також вивчено зарубіжний досвід вирішення проблем управління ефективністю лісового комплексу. Досліджено передумови формування системи інтегрованого управління лісовим комплексом. Проведено інтегральну оцінку та обґрунтовано вибір стратегій інтегрованого управління ефективністю лісового комплексу лісозабезпеченого регіону. Представлено сучасні орієнтири та обґрунтовано структуру системи інтегрованого управління лісовим комплексом, розглянуто перспективні форми інтеграції його господарських структур. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування, інституціонально-правовий механізм реалізації пріоритетів вдосконалення управління, механізми екологізації природокористування, а також інструменти фіскального регулювання та інвестиційного забезпечення розвитку лісового комплексу.

   

Галушкіна Т.П.

Національна політика «зеленого» зростання в Україні І Галушкіна Т.П., Мусіна Л.O., Хумарова Н.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2012. – 272 с.

ISBN 978-617-671-011-0

Розглянуто теоретичні та організаційно-економічні засади «зеленої» економіки як основи суспільного розвитку держави; на основі систематизації та узагальнення існуючих теоретичних положень та міжнародних тенденцій розкрито сутність, інституційні передумови та критерії формування парадигми «зеленого» зростання в Україні. Призначено для науковців, видавців, аспірантів, докторантів, управлінців та економістів-практиків, які займаються проблемами національної економіки.