Монографія присвячена висвітленню фундаментальних та прикладних досягнень за більш ніж сорок років діяльності Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Структура видання складається з п’яти розділів, в яких представлено еволюцію розвитку наукової думки та становлення наукових шкіл: регіональної економіки, розвитку підприємництва та ринкових механізмів, економіки природокористування, розвитку транспортно-транзитного потенціалу з 1970 року і по теперішній час; надано наукові доробки та розвиток стратегічних орієнтирів наукових підрозділів з моменту їх створення; надані короткі біографічні довідки науковців Інституту та їх науковий шлях; висвітлено науково-прикладні здобутки Інституту; наведено хронологічний покажчик становлення та формування ІПРЕЕД НАН України за 1970–2014 роки.

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

«Наука - не чарівний ріг рясноти, а лише засіб перетворення світу в руках людей» - цей афоризм англійського вченого та суспільного діяча Джона Десмонда Бернала є актуальним для сучасного розвитку суспільства та визначає основоположні принципи діяльності установ Національної академії наук України.

Інститут займає вагоме місце в структурі наукової економічної спільноти, в процесі формування національної і регіональної екологоорієнтованої соціально-економічної політики та розв’язанні наскрізних тактичних питань, що постають перед Україною та Українським Причорномор’ям.

Діяльність Інституту співпала з історичними змінами та суспільними трансформаціями, які потребують нестандартного мислення, інноваційних підходів в організації наукових досліджень, пошуку перспектив розвитку економіки України, збереження її природно-ресурсного потенціалу, розроблення на основі цих досліджень концепцій, програм, рекомендацій щодо перспектив модернізації вітчизняної економіки держави та приморських регіонів. Така цілеспрямована, послідовна науково-дослідна діяльність Інституту дала можливість отримати нові знання про систему «природа-людина-суспільство» та сформувати потужні наукові школи: з проблем національної та регіональної економіки; економіки природокористування; розвитку підприємництва та морегосподарського комплексу України.

Всі ці досягнення стали можливими лише завдяки натхненній праці науковців Вашого Інституту — докторів, кандидатів наук, докторантів та аспірантів, яскравих представників української наукової інтелігенції. Вони раз за разом доводять, що наука – головний чинник конкурентоспроможності національної економіки, а академічна наука – могутній рушій розвитку людства. Забезпечуючи побудову сучасної, стійкої та конкурентоспроможної економіки та вирішення завдань комплексного розвитку економічних досліджень, колектив Інституту націлений на формування науково-прикладного фундаменту стратегії і тактики сталого соціально-економічного розвитку України, нових системних рішень щодо посилення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Сьогодні, коли Вами пройдено великий шлях становлення, ми віддаємо данину глибокої поваги всім, хто створював Інститут та його наукові напрями, хто й сьогодні плідно працює в його стінах, усім співробітникам, чий високий інтелектуальний потенціал спрямований на розвиток нашої держави. Хочеться з оптимізмом дивитись у майбутнє, адже оптимізм є джерелом енергії, коли в його природі – реальність, реальні звершення, реальні особистості та непересічні фахівці віддані Україні.

Президент Національної

академії наук України,  акад. НАН України, д.е.н., проф.                                                                                           Б.Є.Патон


Колективу Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 Інститут є однією з перших академічних установ економічного профілю, створених у південному регіоні, яка орієнтована на розв’язання наскрізних питань соціально-економічного розвитку окремих територій та країни в цілому. Сьогодні Інститут посідає чільне місце в структурі Відділення економіки Національної академії наук України, поєднуючи теоретичні фундаментальні дослідження із прикладними, орієнтованими на швидке втілення у практику господарювання.

Роки творчих пошуків та здобутків, що пройшов колектив науковців Інституту, наочно продемонстрували важливу етапність переходу до нової економічної системи, побудованої на принципах сталого розвитку, побудованої на принципах збалансованого поєднання інтересів суспільства, держави та природи – з одного боку та завдань сучасного і майбутнього розвитку – з другого.

Випробування суспільними трансформаціями й соціально-економічними негараздами не похитнули творчого потенціалу колективу, спрямованого на примноження економічної могутності держави.

Дослідниками Інституту узагальнено й отримано нові знання про природу, людину та суспільство, адаптовано до українських умов управлінські технології та механізми сталого соціально прийнятного, економічно виваженого та екологічно збалансованого розвитку Приморських регіонів.

Потужні наукові школи, створені в Інституті, дають змогу розв’язувати найвідповідальніші завдання наукового забезпечення управління національною та регіональною економікою, готувати висококваліфіковані наукові кадри, тим самим істотно підвищуючи інтелектуальний потенціал регіону.

Напрацювання Інституту високо оцінені органами державної законодавчої та виконавчої влади, іноземними та вітчизняними науковими установами, підприємствами, організаціями та всіма науковцями, хто має честь працювати з Вами.

Ця книга про становлення Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України в лаконічних нарисах відображає наполегливу, натхненну працю науковців в ім’я держави – Україна.

Хай Ваша відданість Україні дарує натхнення для творчості!

Наснаги Вам, нових звершень, міцного здоров’я, родинного щастя!

 

Академік-секретар Відділення

економіки НАН України,                                                                                                         Е.М. Лібанова

академік НАН України, д.е.н., проф.