МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблем фундаментальних та природничих наук, економіки, екології, техніки і технологій; презентація результатів спільних наукових досліджень учених Національної академії наук України та Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; визначення перспектив розвитку наукових досліджень, підготовки фахівців і наукових кадрів.

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Суспільні та гуманітарні науки:

– управління соціально-економічним розвитком держави та її регіонів;

– формування інноваційного господарського механізму в умовах світових глобалізаційних процесів;

– ефективність розвитку держави та її соціальна стабільність;

– права людини і громадянина;

– історія філософії у вітчизняній духовній культурі;

– культура та мистецтво

 

2. Природничі науки:

– фізико-технічні властивості складних систем;

– моделювання фізико-хімічних властивостей конденсованого середовища та наносистем ;

– екологія та збалансоване природокористування.

3. Виробництво, технології, інженерія:

– нафтогазова інженерія та технології;

– енергетика та енергоефективність;

– інформаційні та телекомунікаційній технології;

– механічна та електрична інженерія;

– міцність, надійність, ресурс конструкцій, матеріалів, інженерних систем.

За напрямами роботи конференції буде видано збірник наукових праць.

Робочі мови: українська, англійська.

 

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття має бути присвячена актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження та оформлена відповідно до вимог.

Статті подаються в електронному вигляді файлом Word 97 ? 2003 у форматі *.doc. Назва файла набирається латиницею і має містити прізвище першого автора та дату подання матеріалу (наприклад: Petrenko.doc).

Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва ? 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля – 2,5 см з усіх боків, абзацний відступ ? 1,0 см.

Обов’язкові елементи:

? індекс УДК;

? прізвище, ініціали (якщо авторів кілька – кожного автора), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи;

? заголовок;

? анотація (до 100 слів);

? ключові слова (3 ? 5 термінів у називному відмінку);

? основний текст.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, заголовок, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами.

Статті обсягом від 5-ти до 7-ми повних сторінок подаються українською чи англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel чи Word без заливання. Кожна таблиця має бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули мають бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об’єкт (розмір full – 12 pt).

Ілюстрації виконуються у Word, мають бути згруповані та являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми виконуються у форматі *.wmf чи *.tiff. Ілюстрація подається включеною (без OLE-зв’язку, кожна ілюстрація – один об’єкт) у текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація має бути надрукована з відповідним підрисунковим написом та нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст статті обсягом не менше, ніж 3 с. починається з 2-ї сторінки. (Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзацний відступ ? 1,0 см, міжрядковий
інтервал ? 1,0).

Вступ / Introduction. ......... (в якому необхідно сформулювати актуальність та описати об’єкт дослідження; провести огляд світової літератури, у якій започатковано розв’язання проблеми (в тому числі аналіз останніх публікацій у виданнях, що входять до науковометричних баз даних – не менше трьох публікацій) і на які спирається автор; сформулювати мету, методи та задачі дослідження з проблеми, що розглядається у статті, виходячи з результатів огляду літератури);

Методика досліджень / Methods. ......... (необхідно описувати лише, якщо вони не є загальноприйнятими, в іншому випадку достатньо надати посилання на відповідний норматив)

Таблиця 1 ? Назва (розташовується над таблицею,
Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

..........

Рисунок 1 – Назва (розташовується під рисунком,
Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

..........

 

Висновки / Conclusions. ........ (наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розроблень)

 

Література

(Times New Roman 12 пт, структура ? напівжирний курсив, вирівнювання по центру;
список – звичайний курсив, вирівнювання по ширині)

 

Для участі в конференції необхідно до 21 листопада 2016 року направити заявку, до якої додати матеріали для опублікування, на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або заповнити заявку на сайті конференції www.ssc.pntu.edu.ua.

 

Одержання заявки на участь та матеріалів для опублікування повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до оргкомітету.

Обов’язково вказуйте повну поштову адресу, за якою потрібно надсилати збірник тез конференції.

 

КООРДИНАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ОРГКОМІТЕТУ

+38 (050) 304 40 23 – Воскобійник Олена Павлівна, в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи, д.т.н., с.н.с.

 

З питань подачі та опублікування матеріалів конференції

+38 (05322) 2 98 75, +38 (099) 773 01 74 – Левченко Олена Дмитрівна, провідний фахівець науково-дослідницької частини

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 218.

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформацію щодо організаційного внеску за участь у конференції, а також розклад роботи секцій та «круглих» столів буде надано у другому інформаційному листі.

 

ЗАЯВКА

на участь у ІX Міжнародній науково-практичній конференції

«Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки»

 

1. Прізвище (українською та англійською мовами):

2. Ім’я (українською та англійською мовами):

3. По батькові:

4. Посада, вчений ступінь, учене звання:

5. Організація:

6. Адреса:

7. Назва секції:

8. Назва доповіді:

9. Телефон:

10. Е-mail:

11. Формат участі (дистанційна, очна участь):

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ